Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż ruchomości


Czy sprzedaż majątku firmy, odziedziczonego przez spadkobierców podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Czy sprzedaży można dokonać przed uiszczeniem podatku od spadków i darowizn?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm./, art.10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / t.j. z 2000r., Dz. U. , nr 14, poz . 176 z późn. zm. /, art. 922, art. 924 oraz art. 925 ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks Cywilny / Dz. U. ...

Czy dokonana na podstawie umowy sprzedaż rzeczy ruchomych należących do majątku spadkowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie : - art. 14a § 1, 3 i 4 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29.08.2005 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce po zapoznaniu się z wnioskiem Pani X z dnia 21.04.2006 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 24.07.2006 r.) w części dotyczącej udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie pra ...

Czy bank dokonując sprzedaży przewłaszczonych na jego rzecz ruchomości powinien pobierać całą kwotę należną, tj. wartość netto wraz z podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na zasadzie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 2.06.2006 r., który wpłynął do tutejszego organu w dniu 06.06.2006 r. (uzupełnionego w dniu 20.06.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i spos ...

Czy sprzedaż ciągnika w okresie krótszym niż pół roku od momentu spłaty ostatniej raty leasingowej za kwotę ok. 190.000 zł, tj. kwotę niższą aniżeli w sumie została za niego zapłacona należy wykazać w zeznaniu rocznym i zapłacić podatek dochodowy?

Dnia 19 czerwca 2006r. do Urzędu Skarbowego w Y wpłynął wniosek Państwa XXX, zam. ZZZ z prośbą o wydanie pisemnej interpretacji dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego. Zwrócono się z zapytaniem: czy sprzedaż ciągnika w okresie krótszym niż pół roku od momentu spłaty ostatniej raty leasingowej za kwotę ok. 190.000 zł, tj. kwotę niższą aniżeli w sumie została za niego zapłacona należy wyk ...

dotyczy wniesienia do spółki z o.o. aportu w postaci udziału w nieruchomości gruntowej- przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie- w zamian za udziały w tej spółce należy zakwalifikować do źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)tj.-kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majatkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. /t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 kwietnia 2006 r. /data wpływu do organu - 20 kwietnia 2006 r./ o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego potwierdza, że wniesienie do spółki z o. o. aportu w postaci ...

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w wyniku działu spadku, odpowiadającemu posiadanemu udziałowi w spadku nie podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z wnioskiem w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego postanawia potwierdzić stanowisko zawarte w piśmie UZASADNIENIE Ze stanu faktycz ...

Czy przy sprzedaży urządzeń (dystrybutorów) wchodzących w skład sprzedawanej stacji paliw należy naliczyć podatek VAT według właściwych stawek?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 16.03.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie w jakim wni ...

Czy sprzedaż pracownikowi samochodu poniżej wartości rynkowej jest przychodem tego pracownika?

Zgodnie z wewnętrzną polityką samochodową, Spółka dokonuje sprzedaży samochodów służbowych po określonym okresie eksploatacji, czyli po 4 latach używania lub po przejechaniu 150 tys. km. Samochody podlegające sprzedaży były wyceniane przez rzeczoznawcę i w ten sposób ustalana była cena rynkowa. Ostatniemu użytkownikowi samochodu przysługuje prawo pierwokupu w cenie obniżonej od ceny rynkowej o 15% ...

Czy powstaje obowiazek zapłaty podatku od umowy sprzedaży samochodu, którego cena sprzedaży nie przekracza 1.000zł?

W grudniu 2006r. sprzedany został na części samochód osobowy za kwotę 300zł. nabyty w 1980r. Pojazd wnioskodawca użytkował wraz z synem, który był wpisany w dowodzie rejestracyjnym jako współwłaściciel. Podatnik (mimo wezwania) nie zajął własnego stanowiska w sprawie. W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8d ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ...

Generowanie strony w 75 ms