Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: budynek mieszkalno-administracyjny

Według jakich stawek powinien być opodatkowany budynek mieszkalmno-administracyjny, jeśeli podatnik nie dokonał zmiany przeznaczenia cześci budynku wykorzystywanego na działaność gospodarczą - na mieszknie.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zas ...

Czy sprzedaż - dostawa parceli otrzymanej w darowiźnie w roku 1999, wraz z rozpoczętą budową budynku usługowo-mieszkalnego, realizowaną ze środków prywatnych poza prowadzoną działalnością gospodarczą, jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, o ile sprzedaż nastąpi po likwidacji działalności gospodarczej i po wyrejestrowaniu się jako podatnik podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku - Białej uznaje stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 16 sierpnia 2006 r. (uzupełnione dnia 31 sierpnia 2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa p ...


Jaką stawką podatku od towarów i usług objętte są roboty budowlane-budowa budynku mieszkalno-kancelaryjnego (leśniczówki) wraz z komunikacją wewnętrzną, budynku gospodarczego oraz ogrodzenia ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dot. określenia stawki podatku od towarów i usług polegających na budowie budynku m ...

- dotyczy możliwości zastosowania w podatku od nieruchomości na 2006 r.

Prezydent Miasta Elbląg działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) p o s t a n a w i a: udzielić, na wniosek Podatnika, interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Stosownie do zapisu § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a uchwały nr XXVI/665/2005 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 1 gru ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w stosunku do robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie, rozbudowie, demontażu oraz tylizacji dachu budynku leśniczówki ?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 21.09.2006 r., znak: OG/005/148/PP2/443/33/06 w zakresie interpretacji dla Lasów Państwowych Nadleśnictwo Chmielnik, przepisów prawa podatkowego w zak ...

Jaką stawkę podatku VAT zastosować w przypadku budowy budynku sklasyfikowanego w PKOB 11?

POSTANOWIENIENa podstawie:art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 13.10.2006r. (uzupełnionym w dniu 09.11.2006r.) przez ........ sp. z o.o. dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatk ...

Czy od budynków lub ich części, zawierających cele mieszkalne dla osób w nich osadzonych, stosować stawki przewidziane dla budynków mieszkalnych, czy też pozostałych?

Prezydent Miasta Olsztyn działając na podstawie art. 14a § 1 - § 4, art. 14b § 1, § 2 i § 7, art. 216 w zw. Z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.),stwierdza, że budynki Aresztu Śledczego, wykorzystywane na potrzeby zakwaterowania osadzonych, podlegają opodatkowaniu stawką podatku określoną w art. 5 ust. 1 pkt. 2 lit. ...

- w zakresie naliczenia podatku od nieruchomości od budynków przeznaczonych na potrzeby osób osadzonych.

Burmistrz Miasta Szczytna na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), oraz art. 1a ust. 1 pkt 1, art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 października 2006r. o wydanie in ...

- dotyczy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości budynków lub ich części przeznaczonych na zakwaterowanie osób osadzonych.

Burmistrz Miasta Szczytna na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), oraz art. 1a ust. 1 pkt 1, art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 października 2006r o wydanie in ...

Generowanie strony w 24 ms