Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: właściciel nieruchomości

Czy zajęte nieruchomości przez Z jako jednostkę organizacyjną powiatu, powołana do wykonywania obowiązków, na podstawie ustawy o drogach poblicznych w imieniu zarządcy dróg, jakim jest zarząd powiatu, podlegają zwolnieniu od podatku od nieruchomości?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz 60, zm. Nr 85 poz. 727, Nr 86 poz. 732, Nr 143 poz. 1199), art. 2 ust. 3 pkt 3, art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 203 poz. 1966 ...

czy dokonane na podstawie aktów notarialnych oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste oraz nieodpłatne przeniesienie własności na rzecz Spółki skutkuje powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej ustawą).

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie na podstawie art.233 § 1 pkt 2) lit.a) w związku z art. 14b § 5 pkt 1) Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz.60 z późn zm.) art. 3 ust.1 ustawy z dnia 6.07.1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001r. nr 124, poz.1361 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 31.03.2006r. S.A. "R", reprezentowanej przez doradcę podatkowego (... ...

czy należy uznać za koszt uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne od nieruchomości wskazanych w aktach notarialnych naliczone przez Spółkę przed podpisaniem umów

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie na podstawie art.233 § 1 pkt 2) lit.a) w związku z art. 14b § 5 pkt 1) Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz.60 z późn.zm.), art. 3 ust.1 ustawy z dnia 6.07.1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001r. nr 124, poz.1361 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 31.03.2006r. S.A. "R", reprezentowanej przez doradcę podatkowego (... ...

Czy podatniczka, jako współwłaścicielka nieruchomości, którą nabyła wspólnie z małżonkiem (między małżonkami istnieje wspólność ustawowa) jest zobowiązana do opodatkowania przypadającego, a nie otrzymanego od męża dochodu z wynajmu, proporcjonalnie do jej udziału w tejże nieruchomości?

Podatniczka w dniu 19.04.2006 r. wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Grunwald z wnioskiem o interpretację przepisów prawnych w sprawie: czy podatniczka, jako współwłaścicielka nieruchomości, którą nabyła wspólnie z małżonkiem (między małżonkami istnieje wspólność ustawowa) jest zobowiązana do opodatkowania przypadającego, a nie otrzymanego dochodu z wynajmu, proporcjonalnie do jej u ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy sprzedając przedmiotową nieruchomość zobowiązany będzie do zapłaty podatku VAT.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 1 4a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 30.01.2007r. (wpływ do tut. urzędu w dniu 06.02.2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 19.04.2007r. (wpływ do tut. urzędu w dniu 30.04. ...

Czy istnieje obowiązek opłacania podatku od posiadanych nieruchomości, także wydzierżawionych innym - podmiotom gospodarczym, ciąży na wnioskodawcy jako posiadaczu ?

POSTANOWIENIE Wójt Gminy Koszęcin działając na podstawie art. 14a § 1, §2, § 3 i §art. 14 b § 1, §2 i § 7, art.216 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jed. Dz. U. z 2005 nr 8 poz.60 ze zm.), art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 121, poz. 844 ze zm.), Postanawia: Uznać za ni ...


Czy w przypadku wniesienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez osobę fizyczną przedmiotowych składników majątkowych, ich cena nabycia nie ma znaczenia, a osoba fizyczna sama lub za pomocą biegłego określa wartość składników majątkowych zgodnie z art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

opodatkowanie przychodu ze zbycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, przyznanego na postawie art. 7 ust. 1 dekretu z 26 października 1945 r. osobie, która nabyła prawa i roszczenia od spadkobiercy dawnych właścicieli tej nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy zwrot wkładów posiadanych w spółce jawnej w postaci udziału we własności nieruchomości wspólnikowi (matce) podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 43 ms