Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: tytuł prawny

Odliczenia od podatku

Pismem z dnia 30.03.2003 r. data wpływu 1.04.2003 r. Wasze Zgromadzenie wystąpiło z zapytaniem w trybie art. 14a § 2 Ordynacji podatkowej czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość dokonywania odpisów podatkowych z tytułu remontów pokoi mieszkalnych zajmowanych przez członkinie Zgromadzenia, a znajdujących się w Domu Zakonnym. W dalszej ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z 10.07.2003 r. uzupełnione w dniu 12.08.2003 r. w sprawie ulg podatkowych „odsetkowej” i remontowo-modernizacyjnej informuje: Stosownie do art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz ...

Czy umowa zawarta z Zakładem Obsługi Komunalnej na remont lokalu mieszkalnego i pomieszczeń strychowych, po zakończeniu którego zostanie zawarta umowa najmu lokalu przedmiotowych pomieszczeń, może stanowić tytuł prawny, o którym mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 167 ze zm.)?

Ustawą z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 ze zm.), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., skreślono przepis stanowiący podstawę prawną do korzystania z tzw. dużej ulgi budowlanej. Jedynie dla podatników, któ ...

Czy zakup pieców akumulacyjnych stanowiących jedyne źródło ogrzewania domu mieszkalnego do połowy którego posiadam tytuł prawny, można odliczyć od podatku w ramach ulgi remontowej?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w oparciu o przedstawiony stan faktyczny uzupełniony w piśmie z dnia 01.02.2004r. tutejszy organ podatkowy udziela informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26.07.1997r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) w indywid ...

Czy można odliczyć od podatku, w ramach ulgi remontowej, wydatki poniesione w 2003 r. , jeżeli umowa przedwstępna z firmą developerską zawiera postanowienie o przekazaniu lokalu przed sporządzeniem aktu notarialnaego, a protokolarne przekazanie nastapi w 2004 r.?

W związku ze złożonym w dniu 06.02.2004 r. uzupełnionym w dniu 01.03.2004 r. zapytaniem dotyczącym odliczenia wydatków poniesionych na remont lokalu mieszkalnego, który zostanie Państwu przekazany przez firmę developerską w 2004 r., Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm ...

Czy ososba nie posiadająca tytułu prawnego do zajmowanego lokalu może zastosować odliczenia z tytułu ulgi remontowej ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.01.2004r. uzupełnione dnia 09.02.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: podstawę prawną do dokonania odliczenia wydatków z tytułu remontu i modernizacji zawiera art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od ...

W 2003r. Spółka X wypłaciła nam na podstawie zawartej ugody odszkodowanie z tytułu szkód górniczych w związku z likwidacją zabudowań znajdujących się na przedpolu odkrywki. Spółka X była właścicielem gruntów, natomiast naniesienia budowlane były naszą własnością (tak uważam), ponieważ my nie mieliśmy na to żadnego aktu własności. Jedynym dokumentem było zezwolenie na budowę. Uważam, że to odszkodowanie nie powinno podlegać opodatkowaniu.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 157, poz. 926 ze zm.) uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w piśmie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie niniejszym informuje i wyjaśnia: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzm ...

Czy przysługuje uprawnienie do odliczenia 19 % wydatków związanych z zamontowaniem w łazience piecyka gazowego?

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.01.2004 r. (uzupełnione w dniu 16.02.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 u ...

Czy podatnik wchodzący w prawa i obowiązki zmarłego najemcy (ojca) lokalu stanowiącego własność osoby fizycznej posiada tytuł prawny uprawniający do skorzystania z ulgi remontowej?

Podatnik zajmuje mieszkanie, którego głównym najemcą był ojciec. W 1956r. ojciec zawarł umowę najmu mieszkania służbowego z przedsiębiorstwem, z którym pozostawał w stosunku pracy. W 1992 roku firma ta zbyła budynek, w którym mieści się przedmiotowy lokal na rzecz osoby fizycznej. Ojciec zmarł 01.02.1994 roku. W lokalu tym podatnik zamieszkiwał z głównym najemcą na dzień jego śmierci i mieszka do ...

Czy małżonkowie, posiadający tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego na podstawie umowy użyczenia, do której sporządzony aneks dodatkowo określa co należy rozumieć poprzez użyczenie lokalu mieszkalnego oraz ewentualne naprawy ( m.in. poddasza i dachu ), mogą skorzystać z odliczeń związanych z remontem dachu budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny?

Zgodnie z art. 27a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.), podatek dochodowy od osób, o których mowa w art.3 ust.1, obliczony zgodnie z art.27, obniżony stosownie do art 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2–15, jeżeli w roku podatkowym podat ...

Generowanie strony w 21 ms