Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego

W jaki sposób wspólnik spółki partnerskiej winien wypełnić PIT-5 gdy z zawartej umowy spółki wynika, że udział partnera w przychodzie jest proporcjonalny do prawa udziału w zyskach natomiast udział w kosztach jest zmienny.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków?Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 17.01.2006 r., (data wpływu do tut. organu podatkowego - 19.01.2006), uzupełnionego pismem z dnia 08.02.2006 r. (wpływ do tut. organu podatkowego ? 14.02.2005 r. ...

Wskazując na zakres kognicji sądu administracyjnego polegającej na badaniu legalności zaskarżonego aktu lub czynności wedle stanu prawnego i faktycznego istniejącego w dacie ich podjęcia, podkreślając, że zawsze jest związany granicami sprawy, w której skarga została wniesiona, sąd administracyjny nie może ocenami prawnymi wkraczać w sprawę nową w stosunku do tej, która była albo powinna być przedmiotem postępowania administracyjnego i wydanych w nim decyzji administracyjnych.

Zaskarżonym skargą kasacyjną wyrokiem z dnia 20 czerwca 2007 r. sygn. akt I SA/Bk 174/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę S. K. Spółka jawna L. K., R. K., D. K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 17 stycznia 2007 r. w przedmiocie odmowy umorzenia kosztów egzekucyjnych. W uzasadnieniu wyroku, Sąd I instancji wskazał, iż organ odwoławczy zaskarż ...

Generowanie strony w 11 ms