Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: uprawa rzepaku

Spółka ma wątpliwość, czy osiągane przez nią przychody z tytułu świadczonych usług, stanowią przychody z działalności rolniczej, określonej w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Generowanie strony w 8 ms