Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi kateringowe

Czy spłata zobowiązań zaciągniętych przez jej pracowników bezpośrednio na rzecz firmy cateringowej nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny p o s t a n a ...

W jakiej wysokości powinnam płacić zryczałtowany podatek dochodowy, jeżeli w ramach usług kateringowych będę sprzedawała napoje o zawartości alkoholu 1,5 %?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach dokonując interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 kwietnia 2006 r. (uzupełnionego w dniu 17 maja 2006 r.) uznaje za nieprawidłowe stanowisko Pani w sprawie op ...

Jaka jest wysokość stawki podatku od towarów i usług dla usług cateringowych?

POSTANOWIENIE ======================= Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 maja 2006r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywid ...

Przedmiotem zapytania podatnika jest kwestia określenia: jaką stawką podatku VAT opodatkowane jest świadczenie usług kateringowych polegających na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków i napojów dla odbiorców zewnętrznych, sklasyfikowanych w PKWiU do grupy 55.52.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie - działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), § 40 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) - po rozpatrze ...

Czy w związku z wykonywaną działalnością w zakresie kateringu podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie posiłków zafakturowanych ze stawką VAT 7% i oznaczonych symbolami PKWiU: 55.3-usługi gastronomiczne oraz 55.5-usługi stołówkowe i cateringowe” ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216-218 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 20.10.2006 r. (uzupełnionego w dniu 15.11.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowe ...

Czy prawidłowym jest stosowanie stawki podatku VAT w wysokości 7% (tj. stawkę zastosowaną przez uprzednio świadczącego tę usługę) podczas refakturowania zakupionych usług kateringowych ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216-218 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 20.10.2006 r. (uzupełnionego w dniu 15.11.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowe ...

Czy świadcząc kompleksową usługę polegającą na obsłudze targów i wystaw, w skład której wchodzą również usługi kateringowe, zarówno własne jak i realizowane przez inny podmiot, należy wystawić fakturę VAT z podziałem tej usługi na usługi kateringowe opodatkowane stawką VAT 7% oraz inne usługi (np. aranżacja wnętrz, itp.) opodatkowane stawką VAT 22% ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216-218 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 20.10.2006 r. (uzupełnionego w dniu 15.11.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowe ...

Czy w świetle obowiązujących przepisów stanowisko Spółki jest słuszne.

W dniu 11.12.2006 r. do tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Spółki, w sprawie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie zastosowania stawki podatku od towarów i usług dla wykonywanych usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie: - usług organizowania imprezy rozrywkowej, - usług cateringu, - usług wynajmu sprzętu lub infrastruktury. Ze stanu faktycznego przedstawi ...

postanowienie dotyczy - opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ,3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w przypadku swiadczenia usług cateringowych.

Według stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych Wnioskodawca rozpoczął w sierpniu 2006r. i w 2006r usługi te były opodatkowane podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych. W 2007r wnioskodawca zamierza w dalszym ciągu świadczyć usługi cateringowe i opodatkować je zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 3%. Zdaniem Wnioskodawcy, zg ...

Czy w związku z wykonywanymi czynnościami przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach potwierdzających nabycie towarów i usług w składanych deklaracjach dla potrzeb podatku od towarów i usług ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm) art.4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217 poz. 1590) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowi ...

Generowanie strony w 68 ms