Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: żywność

Czy wydatki związane z utrzymaniem konia mogą być zaliczone do kosztów uzykania przychodów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.09.2005 r. (uzupełnionym w dniu: 11.10.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, stwierdza, że stanowisko wniosko ...

Czy wydatki dotyczące zakupu artykułów spożywczych należy traktować jako wydatki na reprezentację i reklamę i można je zaliczać do kosztów tylko do wysokości 0,25 % przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 28 updop) , czy można je w całości traktować jako koszty uzyskania przychodów?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 i art. 239 w związku z art. 14b § 5 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 11.04.2006 r. "A" Sp. z o.o. wniesionego na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów z dnia 22.03.2006 r., Nr 1433/NG/423/787/06/AG w sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastos ...

Czy wydatki poniesione na zakup kawy, herbaty, cukru i wody mineralnej w związku z obsługą klientów stanowią koszty uzyskania przychodów, w podatku dochodowym od osób prawnych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 , § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. t.j. z 2005 r. Nr 8 , poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania ...

Czy art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyłączający z kosztów uzyskania przychodów wydatki na reprezentację, w szczególności na usługi gastronomiczne, żywność i napoje, w tym alkoholowe, ma zastosowanie wobec Podatnika wykonującego na zlecenie klienta usługi szkoleniowe, organizującego konferencje i seminaria? Integralną częścią tych spotkań jest catering – uczestnicy konferencji i seminariów częstowani są kawą, herbatą, wodą i posiłkami, w programie szkoleń i konferencji jest lunch.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Czy jest kosztem uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) podatek VAT, który w świetle art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług nie podlega odliczeniu, naliczony od wydatków ponoszonych podczas spotkań z kontrahentami na usługi gastronomiczne, zakup żywności i napojów, które zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie są kosztem uzyskania przychodów ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 19 lutego 2007 r. Nr BIK/1234/07/DFiK (z datą wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 19 lutego 2007 r.), uzupełnionego pismami Nr BIK/1338/07/DFiK z dnia 21 lutego 2007 r. (z datą wpływu do ...

W tak przedstawionym stanie faktycznym Spółka twierdzi, iż wydatki dotyczące usług marketingowych oraz wynagrodzenia za zrealizowanie odpowiedniej wysokości obrotów mogą stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki, wobec czego nie będzie miał zastosowania przepis art. 88 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) wyłączający możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4, w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem Spółki z dnia 31 października 2006 roku (data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego 02 listopada 2006 roku) w sprawie udzielenia pise ...


Jeżeli Stowarzyszenie w ramach prowadzonej działalności dokonuje wydatków związanych z zakupem artykułów żywnościowych (wyroby cukiernicze – ciastka, cukierki, paluszki) i napojów służących bieżącym potrzebom związanym z okazjonalnym poczęstunkiem na zebraniach organu stanowiącego Stowarzyszenia, tj. na zebraniach delegatów oraz na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej i posiedzeniach Zarządu, to czy ww. wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatkach dochodowych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje zaprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia ...

Czy zużycie takich artykułów jak kawa, herbata, mleko, cytryny, cukier, napoje gazowane i soki owocowe jest kosztem uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 „a”, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, zawarte we ...

Czy dokonanie wydatków związanych z zakupem artykułów żywnościowych takich jak: cukier, kawa, herbata, napoje, paluszki, ciastka jako wyroby cukiernicze, służących bieżącym potrzebom związanym z okazjonalnym poczęstunkiem na zebraniach organu stanowiącego Stowarzyszenia, tj. na zebraniach delegatów oraz na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej i posiedzeniach Zarządu oraz na bieżące potrzeby związane z przyjmowaniem w siedzibie Stowarzyszenia kontrahentów i przedstawicieli współpracujących przedsiębiorstw, stanowi koszty uzyskania przychodów ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatkach dochodowych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje zanieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z d ...

Generowanie strony w 8 ms