Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: doręczenie

1. Czy w momencie otrzymania zapłaty za faktury wystawione przez spółkę oraz w momencie spłaty jej zobowiązań powstają różnice kursowe w rozumieniu ustawy podatkowej, wpływające na kwoty przychodów i kosztów podatkowych? 2. Jeżeli różnice kursowe powstają jakie kursy należy stosować jako kurs kupna i sprzedaży banku, z którego usług korzystała (bank zagraniczny)?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia spółki z o.o. „E” reprezentowanej pełnomocnika z dnia 23 grudnia 2005 r. na postanowienie Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze z dnia 12 grudnia 2005 r., nr LUS/I-3/423/N/1/05/AŻ w przedmiocie podatku dochodowego ...

Kiedy zaliczyć wartość nieściągalnej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów: w roku, w którym nieściągalność wierzytelności udokumentowano postanowieniem sądu o postawieniu kontrahenta w stan upadłości (2005 r.) czy w latach następnych, w dowolnym momencie do upływu terminu przedawnienia wierzytelności (np. w roku doręczenia Spółce postanowienia sądu, tj. 2006)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o. o. z dnia 3 sierpnia 2006 r. (data wpływu 4 sierpnia 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...

Czy datą uzyskania pozwolenia na budowę w myśl art. 26b ust. 2 pkt 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest dzień, w którym: - została wydana (sporządzona) decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę, - decyzja została dostarczona adresatowi - decyzja uprawomocniła się ?

Ze złożonego wniosku z dnia 17.11.2006 r. (wpływ do tut. Urzędu 20.11.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wynika następujący stan faktyczny. Podatnik w dniu 30 grudnia 2003 r. wystąpił do wójta gminy z wnioskiem o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. Decyzja zatwierdzająca ...W ocenie Sądu, termin, o którym mowa w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej może być uznany za zachowany tylko wówczas, gdy przed jego upływem postanowienie w przedmiocie wniosku o interpretację zostanie skutecznie doręczone wnioskodawcy.

Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzją z dnia 7 listopada 2006 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Z akt rozpoznawanej sprawy wynika ...

W stanie prawnym obowiązującym w 2005 r. pojecie "niewydajnie postanowienie" użyte w art. 14 b § 3 Ordynacji podatkowej oznacza brak jego doręczenia w terminie 3 miesięcy, liczonym od dnia otrzymania wniosku podatnika. Dokonana przez skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego interpretacja przepisów prawa administracyjnego, stosownie do art. 269 § 1 p.p.s.a, jest wiążąca dla składu orzekającego.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 8 lutego 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 931/07) uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 września 2005 r. oraz poprzedzające ją postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście z dnia 1 lipca 2005 r. w przedmiocie udzielenia P. C. - W. pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu za ...

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w zaskarżonym wyroku zastosował prawidłową wykładnię art. 14b § 3 O.p. (w brzmieniu obowiązującym w roku 2005) i trafnie przyjął, że wydanie postanowienia w przedmiocie interpretacji oznacza nie tylko jego sporządzenie i podpisanie, ale także doręczenie wnioskodawcy.

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. w przedmiocie udzielenia B. S. i M. S. interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wyrok wydany został w następujących okolicznościach sprawy: Wnioskiem złożonym dnia 25 stycznia 2005 r. B. i M. S. zwrócili się w trybie art. 14a § 1 (w brzmieniu obowiązującym w roku ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym został spełniony warunek o prawidłowym zawiadomieniu dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 89a ust.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu M ...

- Dla oceny, kiedy dochodzi do doręczenia postanowienia w sprawie pisemnej interpretacji zastosowanie znajdą właściwe przepisy Ordynacji podatkowej, tj. art. 144 - art. 154c Op. W świetle tych przepisów (art. 144 Op) jest bezsporne, że postanowienie organu pierwszej instancji zostało doręczone po upływie określonego w art. 14 b §3 Op trzymiesięcznego terminu, gdyż wniosek strony skarżącej w sprawie udzielenia interpretacji wpłynął do organu w dniu ... kwietnia 2005 r. a postanowienie w sprawie interpretacji zostało doręczone stronie skarżącej w dniu ... lipca 2005 r. Strona skarżąca pismem z dnia ... czerwca 2005 r. r sprostowała omyłki w części wniosku obejmującej przedstawienie stanu faktycznego. Zdaniem Sądu sprostowanie to nie miało wpływu na bieg terminu określonego w art. 14b § 3 O.p., gdyż dotyczyło oczywistych omyłek, a sam organ nie uznał ich za mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy i nie wzywał strony skarżącej do wyjaśnienia tych kwestii. Strona skarżąca sprostowania omyłek dokonała bez wezwania ze strony organu. Oznacza to, że organ II instancji miał obowiązek takie postanowienie uchylić. Zgodnie bowiem z art. 14 b §3 Op w chwili wydania postanowienia w przedstawionym wyżej rozumieniu organ pierwszej instancji był już związany stanowiskiem podatnika.

Zaskarżoną do Sądu decyzją z dnia 30 maja 2006 r. nr 1401/HT-II/4407/14-100/05/BM Dyrektor Izby Skarbowej w W. działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., w dalszej części uzasadnienia powoływanej jako Op) odmówił skarżącej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością P. zmiany postanowienia Naczelnika ...

Generowanie strony w 27 ms