Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: środki pieniężne

Naczelny Sąd Administracyjny zwraca uwagę, że w zaskarżonym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, iż przesłanką skutkującą uchyleniem decyzji organu pierwszej instancji było niepełne przeprowadzenie postępowania dowodowego, istotne sprzeczności i braki, jak też wady rozstrzygnięcia i uzasadnienia decyzji, tj. m.in. omówiona w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji niespójność ustaleń co do otrzymania pożyczek i korzystania przez spółkę F w 2001 r. ze środków pieniężnych otrzymanych od Johannes Martinus Maria V skutkująca niemożliwością dokonania merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy w tym zakresie, brak ustaleń co do zastosowania art. 11 ust. 1 pkt 2, ust. 7 u.p.d.o.p. przy zastosowaniu art. 12 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, co skutkuje wzajemną sprzeczność rozstrzygnięcia, brak wskazania na czym polegają różnice pomiędzy zeznaniem wstępnym i ostatecznym. Z uwagi na to, że okoliczności te mają zasadniczy wpływ na wymiar podatku oraz z uwagi na to, że rozmiar tego postępowania przekracza uprawnienia organu odwoławczego, Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że istniały uzasadnione przyczyny do uchylenia decyzji.

Wyrokiem z dnia 12 stycznia 2005 r. o sygn. akt SA/Sz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę F spółki z o.o. w Ż na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 7 listopada 2003 r. o Nr PB1.28-4218-823-58/2003 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2001. Z uzasadnienia ww. wyroku wynika, że Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie decyzją z dni ...

Podatnik wnioskuje o odpowiedź na pytanie, czy prawidłowo księguje wartość historyczną dla celów podatkowych wpływu na własny rachunek bankowy kwoty salda pozostającego po przeprowadzeniu rozliczenia, tj. czy prawidłowym jest, że wpłata przez spółkę B AG kwoty pozostającej po rozliczeniu jest księgowana dla celów podatkowych po kursie wynikającym zawartego kontraktu terminowego forward?

W dniu 16.02.2006r. wpłynął do organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który uzupełniono w dniu 7.04.2006r. We wniosku tym Podatnik przedstawia następujący stan faktyczny: W ramach funkcjonowania grupy B, Spółka zawarła ze spółką B AG umowę dotyczącą zawarcia transakcji terminowej typu forward na zakup EUR za PLN ...

Czy otrzymywane wynagrodzenie pochodzące ze środków unijnych wypłacane przez spółkę osobie prowadzącej działalność gospodarczą realizującej bezpośrednio cele Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na podstawie umowy - kontrakt z koordynatorem ,wolne jest od podatku dochodowego od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 16 lutego 2006 roku, uzupełnionym w dniu 23.03.2006r. w sprawie udzieleni ...

Czy równoważniki pieniężne wypłacane za remont lokalu mieszkalnego emerytom i rencistom Straży Pożarnej podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie w/w ustawy ?

Z treści złożonego zapytania wynika, iż w bieżącym roku do dnia 30 czerwca 2006 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim zobowiązana jest dokonać wypłaty równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego emerytom i rencistom Państwowej Straży Pożarnej. Wypłata tychże świadczeń pieniężnych dokonywana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. ...

Czy uzyskane środki z PUP na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną podlegają wpisowi do podatkowej księgi przychodów i rozchodów ?

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez podatnika w indywidualnej sprawie we wniosku złożonym 30.03.2006r. (uzupełnionym w dniu 19.06.2006r.) w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od uzyskanyc ...

Czy zasadym jest opodatkowanie podatkiem od towarów i usług otrzymanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 2 oraz czynności przekazania pozostałym członkom konsorcjum środków dotacji?

Spółka w przedmiotowym wniosku podała, iż Jej działalność między innymi polega na udzielaniu pożyczek małym i średnim przedsiębiorcom ze środków własnych i pomocowych, oraz że zamierza realizować projekt polegający na uruchomieniu Śląskiej Sieci Aniołów Biznesu Silban”. Projekt ten zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 2 – wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkic ...

Czy pożyczka udzielona przed 01 stycznia 2004 r. z Funduszu Pracy i umorzona w 2005 r. na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Z treści złożonego zapytania wynika, iż na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymał Pan w 2003 r. pożyczkę z Funduszu Pracy. Jednocześnie nadmienia Pan, iż w/w pożyczka udzielona była jako osobie bezrobotnej i w 2005 r. została umorzona. Pana zdaniem umorzona w 2005 r. pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie stanowi źródła przychodu, ponieważ została wyłączona ze źródła przycho ...

Podatnik pyta czy kwota wpłacona na jego rachunek przez klienta celem dalszego rozdysponowania jej pomiędzy uczestników programu, powinna zostać wykazana na fakturze VAT i opodatkowana podatkiem od towarów i usług czy też gotówka ta powinna być przekazana na podstawie umowy stron i nie podlega podatkowi od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Spółki w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego (data wpływu do Urzędu 14.11.2005 r.), w ...

Czy spółka prawidłowo stosuje art. 22 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korygując po stronie kosztów różnice kursowe od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych z tyt. zawartych transakcji z kontrahentami zagranicznymi?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr.8 poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.01.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie kosztów z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych stwierdz ...

Czy koszt wyjazdu pracownika na imprezę integracyjną organizowaną za pośrednictwem biura podróży, pokryty ze środków obrotowych firmy jest dla pracownika przychodem zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Dnia 29 czerwca 2006r. do Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek płatnika z prośbą o wydanie pisemnej interpretacji dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego. Zwrócono się z zapytaniem: czy wyjazd pracownika na imprezę integracyjną organizowaną za pośrednictwem biura podróży, sfinansowany ze środków obrotowych firmy jest dla pracownika przychodem zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochod ...

Generowanie strony w 103 ms