Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rzeczoznawca

Czy w przypadku działalności wykonywanej osobiście na umowę zlecenie bądź dzieło należy stosować przepisy prawa dotyczące podatku VAT obowiązujące od 1.06.2005r. ( art.15 ust.3 pkt.3 ustawy o VAT ) czy też przepisy prawa wynikające z § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. wydanych na podstawie art.113 ust.14 pkt.2 ustawy o podatku od towarów i usług ?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami ) , Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 marca 2006r.o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącej opodatkowania podatkiem ...

Czy instytucje zlecające wykonanie usług biegłego nie są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli wykonujący usługę złozy płatnikowi oświadczenie, że wykonywane usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sandomierzu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy Ordynacja podatkowa (tj. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.06.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznaje stanowisko podatnika, co ...

Co jest przedmiotem sprzedaży, a co za tym idzie co jest podstawą do naliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych, pomieszczenie strychowe, czy też mieszkanie całkowicie wykonane ze środków własnych.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Czy nie posiadając dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów remontu, można podnieść wartość środka trwałego na podstawie posiadanego operatu szacunkowego dokonanego przez biegłego?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1, §4 ustawy z dnia 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu stanowisko Pani zawarte we wniosku z dnia 30.06.2006r w sprawie ustalenia wartości początkowej środka trwałego w związku z poniesionymi wydatkami na jego remont i modernizację uznaj ...


Jak należy opodatkować przychody uzyskane z tytułu wykonywania czynności biegłego na rzecz sądów, prokuratury, policji oraz urzędów skarbowych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 165 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.01.2006r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, ...

Czy wykonując czynności biegłego rewidenta, podatnik mógł korzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po rozpoznaniu Państwa zażalenia z dnia 10.01.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego ;Kraków - Krowodrza z dnia 19.12.2005 r. nr PP2-443/62/05 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatko ...

Czy dla celów odpisów amortyzacyjnych właściwym jest przyjęcie jako wartości początkowej domu wyceny dokonanej samodzielnie przez podatnika, czy też niezbędnym jest powołanie do dokonania takiej wyceny biegłego rzeczoznawcy majątkowego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.06.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania art. 22g ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w indywid ...

Odtworzeniowa wycena rzeczoznawcy jako koszt uzyskania przychodu przy sprzedaży nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odtworzeniowej wyceny rzeczoznawcy przy sprzedaży zabudowanej nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 63 ms