Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: programy

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku ze złożonym w dniu 11.02.2003 r., a uzupełnionym dnia 25.02.2003 r. zapytaniem w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wykonywania zadań finansowanych z zagranicznej pomocy bezzwrotnej informuje, ...

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku ze złożonym w dniu 25.03.2003 r. zapytaniem w sprawie naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych od umów o dzieło realizowanych w ramach programu „Ariańskim szlakiem przez małą Ojczyznę” finansowanego ze środków Polsko- Amerykańsk ...

korekta udzielonej przez Naczelnika odpowiedzi w zakresie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu z dnia 22.12.2003 r. Nr PD2/415-44/03 koryguję udzieloną przez Naczelnika odpowiedź w zakresie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, ...

Podatnik realizuje projekt pt.: "Wiejskie Ośrodki Edukacji - ku Zrównoważonej Przyszłości" finansowany w ramach programu SOCRATES Grundvig I ze środków Komisji ds. Społeczności Europejskiej oraz projektu pt.: "Wiejskie Ośrodki Edukacji ku zrównoważonemu rozwojowi" w ramach programu "Przemiany w Regionie - RITA" finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Finansowanie powyższych programów ze środków pomocowych jest potwierdzone wystawionymi przez UKIE zaświadczeniami. Podatnik do bezpośredniej realizacji programów pomocoywhc wyznaczył swojego pracownika. To on realizuje projekty, koordynuje je i rozlicza. Całość wynagrodzenia tego pracownika jest zatem finansowana ze środków pomocowych. Mogą być jednak sytuacje w ciągu roku, gdzie tylko część wynagrodzenia pracownika będzie finansowana ze środków pomocowych, pozostała część zaś ze środków własnych Fundacji stanowiących wkład własny do realizowanych projektów. Mimo tego podziału wynagrodzenia pracownik nadal w 100% jest zaangażowany w programy pomocowe. Czy w przedstawionej sytuacji dochód tego pracownika jest zwolniony z podatku zgodnie z art.21 ust.1 pkt 46 litera a i b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.05.2004r. L.dz. FRGZ/141/2004 w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.) wyjaśnia: Stosownie do ar ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy ma prawo do odzyskania w jakiejkolwiek formie podatku naliczonego VAT związanego z prowadzoną inwestycją drogową współfinansowaną ze środków programu SAPARD.

Przebudowa drogi została wykonana w ramach zadań nałożonych na Podatnika, jako organ władzy publicznej, co wynika z art.19 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz.838 ze zm.), zatem w tym zakresie nie jest on uznawany za podatnika podatku od towarów i usług. Stosownie bowiem do art.15 ust.6 ustawy z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. ...

Czy bedąc rolnikiem ryczałtowym i sprzedając swoje produkty zarówno osobom nie bedącym podatnikami podatku VAT jak i podatnikom podatku VAT mogę zaliczyć podatek VAT jako koszt kwalifikowany w ramach programu SAPARD ?

W przedstawionym zapytaniu podatnik stwierdza, że jako beneficjent programu SAPARD zawarł z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę Nr 22258/723-072896/04 ustalającą zwrot 50% kosztów inwestycji – brutto ( wraz z podatkiem VAT ) poniesionych w związku z zakupami inwestycyjnymi. Okoliczności te, zdaniem zapytującego powodują, że poniesiony z tego tytułu podatek VAT jest kosztem kwal ...

Czy będąc rolnikiem ryczałtowym i sprzedając swoje produkty osobom nie bedącym podatnikami podatku VAT mogę zaliczyć podatek VAT jako koszt kwalifikowany w ramach programu SAPARD ?

W przedstawionym zapytaniu podatnik stwierdza, że jako beneficjent programu SAPARD zawarł z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę ustalającą zwrot 50% kosztów inwestycji – brutto ( wraz z podatkiem VAT ) poniesionych w związku z zakupami inwestycyjnymi. Okoliczności te, zdaniem zapytującego powodują, że poniesiony z tego tytułu podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym. Zgodnie z a ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług powinny być opodatkowane usługi polegające na produkcji programów telewizyjnych na nośnikach video - PKWiU 9220z.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004 r. Nr 54, poz. 535) w art. 41 ust. 2 określa, iż dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy należy stosować stawkę podatkową 7%. W w/w załączniku, w pozycji 155 określone zostały usługi radia i telewizji z wyłączeniem usług związanych z taśmami video oraz wszelkimi filmami reklamowymi. Art. ...

Czy przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przewidują możliwość odzyskania przez gminę podatku od towarów i usług? Czy podatek VAT w wyżej opisanym stanie faktycznym nie może stanowić kosztu kwalifikowanego, a w konsekwencji nie może zostać objęty dofinansowaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielana w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.). Pismem Nr Fn. 1024-67/2004 z dnia 16 października 2004 r. ( ...

Czy zapłacony przy dokonanych zakupach inwestycyjnych podatek VAT może być przez Podatnika odzyskany zarówno w systemie podatku VAT, jak i w podatku dochodowym (karta podatkowa)?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielana w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.). Pismem z dnia 15 października 2004 r. (doręczonym dnia 15 p ...

Generowanie strony w 5 ms