Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wpisowe do spółdzielni

Czy wartość wpisowego wnoszonego przy obejmowniu udziałów w spółdzielni stanowi koszt uzyskania przychodu w momencie jego poniesienia czy też dopiero z chwilą zbycia tych udziałów?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...


Generowanie strony w 22 ms