Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zaciągnięcie kredytu

1. Przechodząc na grunt ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), należy stwierdzić, że przez wydatki, o których mowa w jej art. 16 ust. 1 pkt 8, należy rozumieć wydatki dokonane przez podatnika, bezpośrednio związane z nabyciem akcji. Są nimi w szczególności cena nabycia, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego. Przy takim rozumieniu pojęcia wydatków, nie można do nich zaliczyć odsetek od kredytów zaciągniętych przez podatników na nabycie akcji, ponieważ wydatki z tego tytułu nie pozostają w bezpośrednim związku z ich nabyciem. 2. Jeżeli chodzi o zarzut objęty pkt 1 skargi kasacyjnej, to jest on niezasadny. Przede wszystkim należy podnieść, że adresatem art. 193 Ordynacji podatkowej jest organ podatkowy. Nie jest nim inspektor kontroli skarbowej, gdyż organ ten nie został wymieniony w art. 13 Ordynacji podatkowej, określającym krąg organów podatkowych. Natomiast treść art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o kontroli skarbowej wskazuje na to, że przy wydawaniu przewidzianej w przepisie tym decyzji, inspektorowi kontroli skarbowej przysługują uprawnienia organu podatkowego; jest zatem inspektor kontroli skarbowej organem podatkowym w znaczeniu funkcjonalnym 3. Za nie naruszające prawa należy uznać stanowisko Sądu wyrażone w zaskarżonym wyroku, że brak jest podstaw do sporządzania przez inspektora kontroli skarbowej odrębnego protokołu z badania ksiąg, o ile dane z protokołów, o których mowa w art. 21 ustawy o kontroli skarbowej, zawierają informacje przewidziane w przepisie art. 193 § 6 Ordynacji podatkowej. Trafnie Sąd pierwszej instancji podniósł również, że podatnik powinien mieć możliwość wniesienia zastrzeżeń do protokołu kontrolnego, którego przedmiotem jest badanie ksiąg, w terminie 14 dni, a nie 3 dni jak to przewiduje ustawa o kontroli skarbowej. Zapewnia to zrównanie praw podatników bez względu na to czy prowadzone jest w stosunku do nich postępowanie podatkowe czy kontrolne.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 14 października 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę O Spółki z o.o. w G na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 20 listopada 2002 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r. i w przedmiocie odsetek od zaległości podatkowych. W uzasadnieniu wyroku Sąd pierwszej instancji stwierdził, iż istota sporu pomiędzy strona ...

Czy w rozliczeniu podatkowym za 2005 r. podatnik będzie mógł wraz z żoną skorzystać z możliwości odliczenia zapłaconych odsetek od kredytu hipotecznego udzielonego przez bank podatnikowi, jego małżonce i rodzicom podatnika na budowę budynku mieszkalnego służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych podatnika i jego żony?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 26b ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 lit. a, pkt 5, pkt 6, pkt 7, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrz ...

Podatnik zakupił akcje na rynku pierwotnym w dniu 17.09.2005r. Na w/w zakup zaciągnął kredyt w banku.W związku z tym poniósł koszty prowizji i odsetek.Sprzedaż akcji nastąpiła w dniu 26.09.2005r. Czy w opisanym stanie faktycznym zapłacona prowizja i odsetki od udzielonego przez bank kredytu na zakup akcji stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży tych akcji.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 oraz art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 ze zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 02.05.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie z ...

dotyczy: - prawa do korzystania z ulgi odsetkowej na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji związanej z budową budynku mieszkalnego, jeżeli kredyt zaciągnięty na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego został "przeniesiony" do innego banku, - prawa do korzystania z ulgi odsetkowej na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji związanej z budową budynku mieszkalnego, jeżeli okres spłaty kredytu zaciągniętego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego na podstawie aneksu do umowy został skrócony

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 26b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.04.2006 r. (...) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji c ...

Czy zapłacone odsetki od pożyczki stanowić będą koszty uzyskania przychodów, w przypadku, gdy pożyczka zaciągnięta została od spółek będących jednocześnie właścicielami spółki, która jest 100% akcjonariuszem Banku.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 25.05.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 30.05.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy zapłacone odsetki od pożyczki stanowić będą ...

Czy wydatki poniesione w związku z obsługą poszczególnych procesów pozyskiwania źródeł finansowania (prowizje bankowe, zapłacone odsetki) będą uznane za koszt uzyskania przychodów?

Wnioskiem z dnia 10.10.2006r. (uzupełnionym pismem z dnia 31.10.2006r. oraz pismem z dnia 6.11.2006r.) Spółka wystąpiła do organu I instancji o udzielenie informacji w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Spółka wniosła o interpretację przepisów prawa podatkowego. Przedstawiono następujący stan faktyczny:Spółka planuje skorzysta ...

czy ma prawo do dokonywania odliczeń ulgi odsetkowej od zaciągniętego kredytu bez względu na to, że już posiada dom i bez względu na to, że zakupione mieszkanie wynajmie w ramach umowy cywilnoprawnej.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póź. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, zawarte we wniosku z dnia 16.11.2006 r. (data ...

Czy w świetle przedstawionej sytuacji mogą Państwo skorzystać w 2006 roku z odliczenia ulgi odsetkowej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2000r. Nr 8 poz. 60 ze zm. ), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.02.2007 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 26.02.2007 r.) w sprawie udzielania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisó ...

Czy w przedstawionej sytuacji będzie Panu przysługiwało prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej polegającej na odliczaniu od dochodu odsetek od kredytu spłacanego począwszy od daty nabycia na własność lokalu do czasu obowiązywania ulgi ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 217 oraz art. 14 a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr.8, poz. 60 ze zm. ), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany, po rozpatrzeniu wniosku z 24 listopada 2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, ...

Czy w przypadku podpisania umowy kredytowej w 2006 roku i pierwszej transzy kredytu przelanej na konto dewelopera w drugim kwartale 2007 roku umożliwiają nabycie prawa do skorzystania z ulgi odsetkowej?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 216, 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.04.2007 r. (data wpływu: 27.04.2007 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w z ...

Generowanie strony w 65 ms