Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: koszary

Dotyczy prawidłowego klasyfikowania budynków koszarowych dla potrzeb podatku od nieruchomości.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- ordynacja podatkowa ( tekst jedn.: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Rejonowego Zarządu Infrastruktury...........dnia 16 września 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości postanawiam 1) - udzielić na wn ...

Jaką stawkę podatku należy zastosować do opodatkowania części powierzchni użytkowej budynków koszarowych pełniacych funkcje mieszkalną?

Na podstawie art. 14b. § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Podatnika z dnia 14 marca 2006 r. na postanowienie Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 3 marca ...

"Jaka jest kwalifikacja budynków, w których mniej niż połowa powierzchni użytkowej jest zajęta bezpośrednio na zakwaterowanie żołnierzy ?" Podatki i opłaty lokalne > podatek od nieruchomości > budynki mieszkalne

Prezydent Miasta Kutno działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)udziela na wniosek Podatnika interpretacji co do zakresu i sposobu interpretowania art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) ...

Czy można zastosować 7 % stawkę podatku VAT w przypadku wykonywania robót budowlanych polegających na remoncie I i III piętra budynku koszarowego dla potrzeb szeregowych zawodowych.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art.14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. : Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.05.2006r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawion ...

Określanie stawek podatku

Na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej R Z I w S, zwany dalej „R Z", wystąpił do Prezydenta Miasta Koszalin z wnioskiem o interperatację prawa podatkowego w zakresie dopuszczalności stosowania stawki określonej w art. 5 ust. 2 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w odniesieniu do części powierzchni użytkowej budynków koszarowych pełniących funkcję mieszkalną. Zdaniem podatnika, do wy ...

Czy przedmiotowy lokal podlega uldze podatkowej, polegającej na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku odsetek od kredytu udzielonego Wnioskodawczyni na jego zakup?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Stawka podatku VAT na roboty wykonywane w obiekcie sklasyfikowanym wg PKOB pod symbolem 1130 (budynki koszarowe)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy odsetki płacone na rzecz Banku B mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych Banku w pełnej wysokości, tj. nie mają do nich zastosowania przepisy o niedostatecznej kapitalizacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy Wnioskodawczyni może odpisać od podatku dochodowego odsetki od kredytu mieszkaniowego na zakupione mieszkanie w spółce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając ...

1. Czy słusznie spółka obniżyła przychody ze sprzedaży za rok 2008 w całości odnosząc je do rozliczenia spółki przekształcanej – spółki akcyjnej? 2. Czy akcjonariusz prawidłowo zaliczył do kosztów podatkowych roku 2009, do kosztów związanych z działalnością spółki przekształconej (spółki komandytowo-akcyjnej), wartość strat, na jakie został utworzony odpis aktualizujący, na skutek dokonanej i udokumentowanej utylizacji wyrobów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 82 ms