Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadczenie rzeczowe

Wypłata równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie, żołnierzom zawodowym.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 maja 2006 roku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz ...

Czy wypłata ekwiwalentu pieniężnego za ulgową energię elektryczną dla osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust 1 pkt 38 i 92 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm), Naczelnik Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Skarbowego po analizie złożonego wniosku z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać, że przedstawione przez Podatnika stan ...

Czy można uznać, że wycieczka jest świadczeniem rzeczowym w związku, z czym koszt wycieczki pracownika oraz dopłata za członka jego rodziny z ZFSS byłaby zwolniona z opodatkowania do kwoty 380zł, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67, i czy koszt wycieczki emeryta zwolniony byłby z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 2.280zł?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko płatnika przedstawione we wniosku z dnia 23.05.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego ...

Czy koszty dojazdów autokarem na koncert lub kabaret, sfinansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w całości, stanowią przychód pracownika?

Z akt sprawy wynika, że S.A. pismem z dnia 30.09.2005r. wystąpiła do organu podatkowego o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników sfinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W pkt. 2 pisma spółka wyraziła pogląd, iż bilety na koncert lub kabaret oraz koszty dojazdu, ...

Czy świadczenia wypłacone przyszłemu pracownikowi przed dniem nawiązania stosunku pracy stanowią jego przychód z innych źródeł o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie stanowią przychodu ze stosunku pracy? Czy w związku z tym ciążą na wypłacającym obowiązki płatnika albo obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła z nierezydentem umowę o pracę na okres od 01.12.2006r. do 30.10.2009r. Zgodnie z zawartą umową pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatkowe świadczenia w naturze, w tym m.in. Spółka będzie pokrywała koszt czesnego za szkołę oraz przedszkole dzieci tego pracownika. Część opłat dotyczących nauki w szkole Spółka pokr ...

Czy świadczenie przewozu pracowniczego stanowi przychód u pracownika?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 lutego 2006r. Spółki (data wpływu do tut. Urzędu 15 marca 2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z ...

Czy koszt usług medycznych opłacanych na rzecz pracowników przez pracodawcę w formie ryczałtu skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych u tych pracowników?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła z inną Spółką prowadzącą działalność w zakresie świadczenia usług medycznych umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz jej pracowników oraz członków ich rodzin. Zgodnie z tą umową wynagrodzenie za usługi medyczne zostało określone w poniżej opisany sposób: - wynagrodzenie ryczałtowe płatne miesięcznie za świadczenia r ...

Czy otrzymana pomoc publiczna z Europejskiego Funduszu Społecznego na pokrycie kosztów studiów podyplomowych właściciela firmy oraz pracownika stanowi przychód z działalności gospodarczej?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 114 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek Pani C., złożony do tut. organu podatkowego w dniu 28.12.2006 r., uzupełniony pismem z dn ...


Czy świadczenie w postaci wycieczki korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego do wysokości 380 zł i czy kwotę ponad 380 zł należy opodatkować?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 24 ms