Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nieruchomości

Orzeczenie sądu niemieckiego stwierdzające nabycie prawa do spadku jest pismem w rozumieniu art. 6 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45, poz. 228).

Minister Sprawiedliwości wniósł rewizję nadzwyczajną od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2000 r. .... Zaskarżonym wyrokiem zostały uchylone decyzje podatkowe organów obu instancji z tego względu, iż zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w sprawie dotyczącej spadku otwartego w 1967 r., w któr ...

Przychody ze sprzedaży nieruchomości

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie podatku dochodowego od dochodu ze sprzedaży nieruchomości - wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a,c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t ...
Jak należy rozliczyć dochody uzyskane w wyniku zamiany nieruchomości?

W uzupełnieniu pisma Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście z dnia 03.06.2003 r., Nr PB1/423/11/03/KW stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Izba Skarbowa w Krakowie, działając na podstawie art. 14 b § 2 w/w ustawy stwierdza, co n ...

Dotyczy odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, stanowiącej współwłasność w częściach ułamkowych wspólników spółki cywilnej, a koszty uzyskania przychodów tej spółki.

Urząd Skarbowy w Namysłowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo Spółki wniesione do tut. Urzędu w dniu 14.02.2003 r., udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie możliwości dokonywania - w ciężar kosztów uzyskania przychodów spółki cywilnej ...

Jak rozliczać się z dochodów jakie przynosi posesja?

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 23.12.2003r. uzupełnione dnia 02.02.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: Przepis art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego określa najem jako umowę, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać rzecz do używania najemcy przez czas oznaczony l ...

czy nabywając nieruchomość, przy akcie notarialnym przenoszącym własność mam obowiązek uiścić u notariusza podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%, czy też należy potraktować nabywaną nieruchmość jako powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego, którego jestem dzierżawcą i w stosunku do którego posiadam tytuł prawny tj. umowę dzierżawy?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku działając na zasadzie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia: - z pisma z dnia 25.02.2004 r. wynika, iż jest Pan dzierżawcą pastwiska o pow. 3,08 ha położonego we wsi O. W dniu 25.02.2004 r. podpisał Pan umowę warunkową KUPNA nieruchomości położ. we wsi G. o pow. 0,20 ha zabudow ...

Czy zrzeczenie się nieruchomości w trybie art. 179 Kodeksu cywilnego jest opodatkowane podatkiem VAT ?

Czynność, o której mowa w art. 179 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), tj. zrzeczenie się własności nieruchomości nie jest czynnością objętą katalogiem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, który zawiera art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Czynność ...

Generowanie strony w 64 ms