Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zaniechanie poboru podatku

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku ze złożonym w dniu 11.02.2003 r., a uzupełnionym dnia 25.02.2003 r. zapytaniem w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wykonywania zadań finansowanych z zagranicznej pomocy bezzwrotnej informuje, ...

dotyczy zwolnienia diet i innych należności za czas podróży służbowej osób fizycznych niebędących pracownikami

Urząd Skarbowy w Leżajsku, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela następującej informacji na zapytanie złożone w dniu 10.04.2003 r.: Ustawa z dnia 27.07.2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 1182 ze zm.) oraz ustawa z dnia 2 ...

Płatnik przekazał organowi podatkowemu informacje o wysokości przychodów (PIT-8C) uzyskanych w roku 2003 przez uczestników szkoleń, które to przychody objęte są zaniechaniem poboru podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2004 r. Jak należy postąpić w związku z zaistniałą sytuacją ?

W nawiązaniu do pisma nr D-1/415-61/03 z dnia 10 października 2003 r. dotyczącego udzielenia odpowiedzi na zapytanie w kwestii opodatkowania wypłaconych zasiłków szkoleniowych oraz zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia i z powrotem osobom uczestniczącym w prowadzonych szkoleniach i poradnictwie zawodowym w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r ...

W 2003r. Spółka X wypłaciła nam na podstawie zawartej ugody odszkodowanie z tytułu szkód górniczych w związku z likwidacją zabudowań znajdujących się na przedpolu odkrywki. Spółka X była właścicielem gruntów, natomiast naniesienia budowlane były naszą własnością (tak uważam), ponieważ my nie mieliśmy na to żadnego aktu własności. Jedynym dokumentem było zezwolenie na budowę. Uważam, że to odszkodowanie nie powinno podlegać opodatkowaniu.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 157, poz. 926 ze zm.) uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w piśmie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie niniejszym informuje i wyjaśnia: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzm ...

Czy koszty przejazdu biegłego sądowego podlegają opodatkowaniu?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia informację udzieloną Panu przez Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej z dnia 02.02.2004 r. nr PD V/415-1/04 będącą odpowiedzią na Pana zapytanie z dnia 23.01.2004 r. w sprawie opodatkowania przez płatnika tj. Sąd Rejonowy w Suchej Be ...

Czy wypłacony członkom Rady Nadzorczej zwrot kosztów dojazdu własnym samochodem na posiedzenie Rady Nadzorczej w siedzibie przedsiębiorstwa w 2003 r. objęty jest zaniechaniem poboru podatku dochodowego wprowadzonym na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.02.2003 roku?

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) zgodnie z art. 13 pkt 7 uważa się: przychody otrzymywane przez osoby niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składów zarządu, rad nadzorczych, komisji lub innych organów s ...

Spółki wodne dokonują wypłat – zwrotu kosztów podróży i diet dla osób nie zatrudnionych w spółkach a będących członkami zarządów lub członkami komisji rewizyjnych - biorących udział w posiedzeniach zarządów bądź komisji rewizyjnych. Czy od tych wypłat należy potrącać podatek dochodowy od osób fizycznych?

Rozporządzeniem z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku (Dz.U. Nr 42, poz.366), Minister Finansów zarządził zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu diet i innych należności związanych z po ...

Z byłego zakładu pracy, podatnik otrzymał PIT-8C w którym wykazano wypłaconą w 2003 r. rentę wyrównawczą ze względu na pogorszony stan zdrowia tj. częściowej niezdolności do pracy. Nie pobierano od niej podatku. Z tytułu renty krajowej podatnik został rozliczony przez ZUS. Czy otrzymaną w 2003 r. rentę wyrównawczą z byłego zakładu pracy należy wykazać w zeznaniu podatkowym?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem: a) określ ...

Czy należy się zwrot kosztów dojazdu członkom Rady Nadzorczej w związku z ich udziałem w posiedzeniach tej rady wg przedkładanych przez nich biletów PKP?

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Urząd Skarbowy w Świebodzinie nr US.I/1.423/2/2003 z dnia 14.05.2003r. Stosownie do § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób ...

Czy istnieje możliwość zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do kwoty wolnej od podatku, (art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr. 202 poz. 1956), tj. 2.789,89 zł), jeśli pracownicy złożą oświadczenie, że nie uzyskali w danym roku przychodu?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 05.03.2004 roku (data wpływu do tut. Urzędu 16.03.2004 roku) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych informuję, że w świetle obowiązujących przepisów nie ma możliwości zaniechania poboru zaliczek na pod ...

Generowanie strony w 2 ms