Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ochrona zasobów wód podziemnych

Czy podatnik może posiadać jeden rachunek bankowy wydzielony dla bezzwrotnej pomocy zagranicznej, obejmujący wszystkie wykonywane przez Wnoszącego zapytanie kontrakty finansowane przez instytucje Unii Europejskiej ?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Generowanie strony w 7 ms