Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadczenie zdrowotne

Dot. opodatkowania budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez inne podmioty gospodarcze (dzierżawców SPZOZ).

Na podstawie przepisu: -art. 14a § 1, 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Augustowa postanawia udzielić następującej interpretacji: - budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nierucho ...

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi działalność statutową w zakresie świadczenia usług medycznych. Celem wsparcia działalności Szpitala z zakresu ochrony zdrowia darczyńcy przekazują mu darowizny: leki, sprzęt medyczny, rzeczy ruchome, np. komputer, monitor, drukarka, kuchenka mikrofalowa. Czy od otrzymanych darowizn należy odprowadzić podatek?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedsta ...

Czy wydatki na wskazane we wniosku świadczenia medyczne, z których korzystają pracownicy Spółki stanowią koszt uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku bez znaku z dnia 13.01.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.01.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa po ...

Jak opodatkować podatkiem od nieruchomości budynki, będące własnością uzdrowiska?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a i 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.03.2006 r. o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego złożonego przez spółkę akcyjną „..." Burmistrz Krynicy Zdroju postanawiaudzielić następującej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów ...

Czy wydatki na szczepienia ochronne stanowią koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowm od osób prawnych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, że stanowisko Zakładu "X" Sp. z o.o., dotyczące zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki - wydatków na szczepienia ochronne dla osób zatrudnionych na stanowiskach pracy przy usuwaniu odpadów kom ...

Czy są kosztami uzyskania przychodów wydatki ponoszone przez Spółkę na podstawie umowy o udzielanie pracownikom świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 65 ustawy? Spółka otrzymuje od firmy M fakturę za obowiązkową i profilaktyczną opiekę zdrowotną medyczną i za tzw. ubezpieczenie rodzinne.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 1 sierpnia 2006 r. (data wpływu 3 sierpnia 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu przedlimitowych świadczeń medycznych, za które NFZ płaci dopiero w roku następnym po podpisaniu odpowiedniego porozumienia?

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po rozpatrzeniu zażalenia Spółki z dnia 19.07.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście z dnia 07.07.2006 r. nr PP/443-26/06/TK w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sier ...

Czy wykupienie przez pracodawcę dla swoich pracowników pakietu świadczeń medycznych, obejmujących świadczenia obowiązkowe i dodatkowe opłacanych w formie ryczałtu powoduje powstanie u tych pracowników przychodu?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka ponosi wydatki związane z wykupem dla swoich pracowników pakietu świadczeń medycznych, obejmujących świadczenia obowiązkowe i dodatkowe opłacane w formie ryczałtu. Spółka stoi na stanowisku iż wartość świadczeń medycznych z których potencjalnie mogą korzystać pracownicy nie stanowi przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osó ...

Czy nieruchomość która, jest w części zajęta na gabinety: lekarski, pielęgniarsko - zabiegowy, masażu leczniczego i ruchowej rehabilitacji leczniczej, winna być opodatkowana podatkiem od nieruchomości według stawek przewidzianych dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zaś - jak to ma miejsce obecnie - według stawek przewidzianych dla działalności gospodarczej.

Prezydent Miasta Świnoujścia, działając na podstawie art. 14a § 1, §3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielić, na wniosek podatnika Korporacji A Andrzej S z siedzibą w M, interpretacji art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844), stwie ...

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na usługę szczepienia pracowników?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 200 ...

Generowanie strony w 33 ms