Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kredyt

Podstawa obliczenia i wysokość podatku

W nawiązaniu do pisma z dnia 17.02.2003 r. (data wpływu 27.02.03 po uzupełnieniu w dniu 13.03.2003 r.), Urząd Skarbowy w Pińczowie stosownie do art. 14a § 1 Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.), udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w opisanej sprawie. Począwszy od 1 stycznia 2002 r. stosownie do posta ...

Odliczenia wydatków inwestycyjnych

W związku z Pana pismem z dnia 4.04.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Zgodnie z art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000r. ze zm.) od podstawy obliczenia podatku odlicza się, z zastr ...

Odliczenia od podatku

Naczelnik Pierwszego Urzędu skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 28.08.2003 r. (data wpływu do Urzędu) w sprawie przeznaczenia oszczędności z kasy mieszkaniowej na opłacenie rat kredytu hipotecznego informuje: Stosownie do art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991 ...

Dnia 16.12.2003r. nabyłem samochód ciężarowy, który bedzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej. Na zakup samochodu zaciągnąłem kredyt bankowy. W dniu 22.12.2003r. podpisałem z bankiem umowę przewłaszczeniasamochodu, na mocy której bank został właścicielem pojazdu. Czy będę miał prawo do ujmowania w kosztach odpisów amortyzacyjnych tego pojazdu ? Czy używanie samochodu będzie dla mnie stanowiło przychód przychód z nieodpłatnych świadczeń ?

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 15.01.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wyjaśnia, że: stosownie do art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – kosztami uzyskania przychodów poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkie ...

W dniu 15.12.2003r. zakupiłam samochód z homologacją, a w dniu 22.12.2003r. zainstalowałam w nim instalację gazową. Samochód wprowadziłam do ewidencji środków trwałych w grudniu 2003r. Czy mogę w grudniu zaliczyć do kosztów uzyskania 30 % wartości początkowej samochodu, zgodnie z art. 22k ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Jeśli samochód kupiłam na kredyt z 10 % wkładem własnym, to czy mogę do wartości początkowej dodać koszty kredytu, opłat i prowizji ?

W związku z Pani zapytaniem prawnym zawartym w piśmie z dnia 10.02.2004r. (data złożenia w Urzędzie – 10.02.2004r.) w sprawie określenia wartości początkowej samochodu (...) z homologacją i amortyzowania tej wartości według zasad zawartych w przepisie art. 22k ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Ska ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych ujemne różnice kursowe od kredytu obrotowego w formie linii kredytowej o charakterze odnawialnym w walucie wymienialnej bez przepływu środków pieniężnych?

Koszty z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych ustala się zgodnie z art. 15 ust. 1a cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym, jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut z dnia faktycznej zapłaty oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłaszanego prz ...

Zwracam się z prośbą, o udzielenie wyjaśnienia w związku z następującym zagadnieniem. Dnia 13.02.2001 r. zaciągnąłem wraz z żoną kredyt w banku na budowę domu mieszkalnego w wysokości 90.000 euro. W roku 2003 zakończyłem budowę, w marcu nastąpił odbiór budynku, oraz zamieszkanie. Dnia 12.11.2003 r. w związku z niemożliwością dalszego spłacania w/w kredytu, nastąpiła sprzedaż nieruchomości, a z uzyskanych pieniędzy spłaciłem zadłużenie w banku w kwocie 396.818,00 zł. W związku z tym, że nastąpiło zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat, ale uzyskane pieniądze przeznaczyłem, na spłatę zadłużenia, to wg ustawy podatkowej art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) moim zdaniem nie powinienem odprowadzać zryczałtowanego podatku w wysokości 10% od części wydatkowanej na spłatę kredytu, ale od kwoty wynikającej z różnicy kwoty uzyskanej ze sprzedaży domu tj. 400.000,00 zł. minus spłata kredytu 396.818,00 zł. równa się 3182,00 zł. Moim zdaniem kwota do zapłaty podatku to 3182,00 zł. razy 10% = 318,00 zł. Nadmieniam również że nie korzystałem z „ulgi odsetkowej”. Proszę o dokładne wyjaśnienie powyższego zagadnienia.

Na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na Pana pisemne zapytanie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie z dnia 19.02.2004 r. - Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie informuje, że jeżeli przedstawiony w zapytaniu stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzecz ...

Czy przysługuje prawo do: ulgi z tytułu spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę domu lub prawo do ulgi budowlanej w związku z wydatkami poniesionymi w 2003 r. na budowę budynku mieszkalnego na gruncie stanowiacym własność rodziców, jeżeli z rodzicami została zawarta umowa użyczenia gruntu, a córka uzyskała pozwolenie na budowę domu na własne nazwisko.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 13.01.2004 r. uzupełnione w dniu 21.01.2004 r. informuje, że nie nabyła Pani prawa do ulgi za 2003 r. na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z ...

Czy wniesiony w 2003 r. wkład budowlany do spółdzielni w celu przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu można odliczyć w zeznaniu podatkowym jeżeli przed dniem 01.01.2002 r. podatnik poniósł wydatki na tę samą inwestycję przeznaczone na wkład mieszkaniowy ?

Z przedstawionego stanu faktycznego oraz załączonych zaświadczeń ze spółdzielni wynika, że w 2000 r. dokonała Pani wpłaty do spółdzielni z tytułu spłaty całości kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię przed 1992 r. Wpłata ta została zaliczona na wkład mieszkaniowy. i odliczona w zeznaniu podatkowym za tenże rok. W roku 2003 przekształciła Pani spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu na spółdziel ...

Czy można środki wycofane z kasy mieszkaniowej przeznaczyć na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup działki budowlanej?

Podatnicy, którzy zawarli umowę o systematyczne gromadzenie oszczędnosci z bankiem prowadzacym kasę mieszkaniową, zobowiązani są, po upływie zadeklarowanego w umowie okresu oszczędzania, wycofane środki wydatkować na realizację własnych celów mieszlaniowych. Celami mieszkaniowymi w rozumieniu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. Nr 133, poz.654 ze zm.), na które ...

Generowanie strony w 2 ms