Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: biuro maklerskie

W którym momencie wartość rachunku inwestycyjnego staje się przychodem lub kosztem podatkowym?

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. w którym momencie wartość rachunku inwestycyjnego staje się przychodem lub kosztem podatkowym, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego ...

Czy można kumulować w roku podatkowym 2005, dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych z dochodami uzyskanymi z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, która to działalność opodatkowana była jednolitą stawką 19% (tzw. podatek liniowy) ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.02.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie kumulowania w roku podatkowym 2005, dochodów z odpłatne ...

Dotyczy kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłat za zarządzanie rachunkiem inwestycyjnym.

DECYZJA Na podstawie art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 3 lipca 2006r. nr PDII/415-34-3/06 dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłat za zarząd ...

Czy w związku z tym, że wspólnie rozliczają się z podatku dochodowego PIT, mogą również wspólnie rozliczyć podatek od dochodów kapitałowych- tzn. zysk z jednego rachunku pomniejszyć o stratę z drugiego rachunku.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14 a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, oceniając stanowisko Wnioskodawców przedstawione we wniosku o udzielenie interpreta ...

Czy obowiązek przesyłania naczelnikowi urzędu skarbowego comiesięcznych informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych osób prowadzących działalność gospodarczą, wynikający z art.82 §2 Ordynacji podatkowej, dotyczy również rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych, prowadzonych dla klientów Banku na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności w zakresie usług finansowych Bank oferuje m.in. prowadzenie rachunków bankowych dla klientów. Podstawą prawną prowadzenia tych rachunków jest art. 49 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe. Natomiast zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi klienci w z ...

Czy rachunki pieniężne służące do obsługi rachunków papierów wartościowych w domach maklerskich podlegają zgłoszeniu do urzędu skarbowego zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. ( j.t. z 2004 r. Dz. U. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.).

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach stwierdza, że Państwa stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 05.02.2007 (data wpływu do tut. Urzędu: 07.02.2007) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

Czy koszty poniesione przez Spółkę w związku z jej wejściem na giełdę w celu uzyskania kapitału na prowadzenie działalności gospodarczej - koszty obsługi firmy konsultingowej wprowadzającej na giełdę, konsultacje różne, usługi prawnicze, audyt podatkowo-rachunkowy, koszty prospektu emisyjnego, koszty biura maklerskiego, koszty ogłoszeń, reklamy i public relations są kosztami uzyskania przychodów? W związku z wejściem na giełdę planowana jest emisja akcji.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Czy umowy sprzedaży akcji dokonane za pośrednictwem biura maklerskiego polegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005r nr 8 poz.60ze zm.) oraz art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 9 pkt 9 ustawy z dnia 9.09.2000r o podatku od czynności cywilnoprawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2005r nr 41 poz. 399 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.12.2006r w sprawie udzielenia pis ...

Czy koszty poniesione tytułem zarządzania rachunkiem można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.). Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu potwierdza Pana stanowisko zawarte we wniosku z dnia 02.04.2007r. o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie zaliczenia kosztów zarządzania rac ...

Czy nabycie akcji za pośrednictwem Domu Maklerskiego jest zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 02.02.2007r. (wpływ do Urzędu 09.03.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych z t ...

Generowanie strony w 5 ms