Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: catering

Czy przy nabyciu usług cateringowych podatnik ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług ?

Ze złożonego w dniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji wynika, iż Spółka zakupuje usługi cateringowe z grupowania PKWiU 55.52.12 - przygotowanie i dostarczanie posiłków, a następnie odsprzedaje je jako usługi gastronomiczne dla ludności.Zdaniem podatnika, w tym przypadku z uwagi na fakt, iż usługi cateringowe mieszczą się w pojęciu usług gastronomicznych, nie ma prawa do odliczenia podatk ...

Czy wydatki związane z organizacją spotkań integracyjnych, w tym wigilijnych, okolicznościowych i imprez rekreacyjno-sportowych dla pracowników Spółki, zazwyczaj dla ogółu, czasem dla pracowników poszczególnych działów, tj. m. in. koszty wynajmu sal, usług gastronomicznych, cateringu, oprawy artystycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, noclegów i przejazdów są kosztami uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Gdzie należy opodatkować wykonywane czynności usług cateringowych świadczonych osobiście na terytorium Niemiec?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14 a § 1 § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatniczki z dnia 30.04.2006 r., uzupełnionego pismem z dnia 08.07.2006 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego ...


Czy otrzymane faktury za usługi cateringowe, a nie gastronomiczne stanowią podstawę do odliczenia?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 kwietnia 2006 r. (data wpływu: 27 kwietnia 2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur ...

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych usług cateringowych związanych z czynnościami opodatkowanymi ?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we ...

Czy wydatki na usługi cateringowe stanowią koszty uzyskania przychodu.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 03.07.2006 r., (data wpływu do tut. Urzędu 10.10.2006 r.) Strony o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście biorąc p ...

Strona zwróciła się z zapytaniem czy ma prawo do odliczenia, na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatku naliczonego przy nabyciu pełnej usługi gastronomicznej od podwykonawcy (posiłki, obsługa kelnerska), jak również od zakupu wyłącznie gotowych posiłków bez dodatkowych usług.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatniczka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (agencja artystyczna) przyjmuje zamówienia od podmiotów gospodarczych na organizację różnego rodzaju imprez, m.in. konferencji, sympozjów, koncertów, pikników, imprez plenerowych. W ramach organizacji tych imprez podmioty gospodarcze zamawiają również obsługę gastronomiczną.W tym pr ...

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT od nabytych usług cateringowych, ponieważ takie usługi nie stanowią usług gastronomicznych, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, a także z uwagi na fakt, iż nie ma innych podstaw do zanegowania prawa do odliczenia.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 21.09.2006r., (data wpływu do tutejszego Urzędu 25.09.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania pr ...

Czy w przypadku prowadzenia usług cateringu na terenie Niemiec jest zobowiązany do zgłoszenia się w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce? Czy należy dopełnić obowiązku rejestracji w Niemczech i tam rozliczać się z ww. podatku?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 20.10.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia ...

Generowanie strony w 21 ms