Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umorzenie certyfikatu inwestycyjnego

Bank ma wątpliwości, jak kwalifikować środki otrzymane w związku z likwidacją funduszu:czy jako majątek otrzymany w związku z likwidacją osoby prawnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,czy też jako otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz sta ...

Czy podstawa naliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego powinna być obliczana oddzielnie czy też łącznie dla certyfikatów inwestycyjnych każdej serii tj. A i B wykupywanych przez Fundusz w danym dniu wykupu na wniosek danego uczestnika w celu ich umorzenia?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ po rozpatrzeniu wniosku Spółki "X" (TFI) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie p o s t a n a w i a - uznać sta ...

1. Czy kwota uzyskana przez uczestnika funduszu z umorzenia certyfikatu inwestycyjnego jest przychodem w rozumieniu art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych (dywidenda) w rozumieniu art. 10 tej ustawy? 2. W jaki sposób należy ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku umorzenia certyfikatu inwestycyjnego objętego w zamian za udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy w zeznaniu PIT-38 można samemu rozliczyć stratę z tytułu zbycia certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych na podstawie zaświadczenia o powstałych stratach?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu M ...

Czy w związku z umorzeniem / sprzedażą certyfikatów w spółce komandytowo-akcyjnej wniesionych do niej przez Bank w formie wkładu niepieniężnego należy rozpoznać wynik, jako różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia / umorzenia a kosztem w wysokości wartości rynkowej certyfikatów inwestycyjnych z dnia wniesienia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

opodatkowanie przychodu z tytułu umorzenia certyfikatów za wynagrodzeniem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

ustalenie miejsca opodatkowania przychodu ze sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych przez nierezydenta.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

1. Czy na tle przedstawionego wyżej stanu faktycznego zasadne jest twierdzenie, że przychód ze zbycia lokat w drodze wykupienia umorzenia certyfikatów inwestycyjnych oraz bez ich wykupienia i umorzenia, wypłacany na rzecz Wnioskodawcy, nie podlega opodatkowaniu w Polsce ? 2. Czy w związku z możliwością likwidacji Funduszu i umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy zasadne jest twierdzenie, że tego rodzaju przychód nie podlega opodatkowaniu w Polsce ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

CIT - w zakresie opodatkowania dochodów cypryjskiego rezydenta podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Czy na tle przedstawionego wyżej stanu faktycznego zasadne jest twierdzenie, że przychód ze zbycia lokat w drodze wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych oraz bez ich wykupienia i umorzenia, wypłacany na rzecz Wnioskodawcy, nie podlega opodatkowaniu w Polsce ? Czy w związku z możliwością likwidacji Funduszu i umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy zasadne jest twierdzenie, że tego rodzaju przychód nie podlega opodatkowaniu w Polsce ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 250 ms