Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: udowodnienie szkody

czy w przypadku szkody całkowitej i wypłaty Korzystającemu nadwyżki pomiędzy przyznanym odszkodowaniem powiększonym o korzyści z zagospodarowania pozostałości powypadkowych a kwotą należności pozostałych z umowy leasingu Finansujący, który zaliczył do przychodów opodatkowanych całą kwotę wypłaconego odszkodowania, ma prawo zaliczyć zwracaną Korzystającemu część odszkodowania do kosztów uzyskania przychodów,

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny o ...

Czy przyznana zapomoga losowa korzysta ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 ptk 26 updof i jak należy udokumentować zdarzenie losowe?

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.VIII.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 14.06.2006 r. (data stempla poczt. 16.06.2006 r.) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta z dnia 29.05.2006 r. nr PD3/415-50/2006 (odebranego w dniu 12.06.2006 r. ...

Generowanie strony w 5 ms