Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kurs

Podatnik pyta, po jakim kursie należy przeliczać kwoty wyrażone w EURO na nocie rabatowej wystawionej przez dostawcę.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 02.01.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego p o s t a n a w i a uznać stan ...

Czy wartość bezpłatnego wyżywienia otrzymywanego podczas uczestnictwa w kursach i szkoleniach (mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych) przez żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a, 14b, 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr.8, poz.60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie p o s t a n a w i a zgodzić się ze stanowiskiem, że wartość bezpłatnego wyżywienia otrzymywanego podczas uczestnictwa w kursach i szkoleniach (mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowy ...

- dotyczy zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzeń finansowanych ze środków unijnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 04.05.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 14.04.2006 r., znak: US.VI/I-415-19-111/06 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w przedmiocie z ...

Czy opłaty części czesnego za zaoczne studia podyplomowe lub opłaty części kwot należnych za kursy sfinansowane przez pracodawcę lub zwrot pracownikom części zapłaconych przez nich kwot na dokształcanie są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola na podstawie art.14 - 14d ustawy z dnia 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr.8 poz. 60 z późn. zm,.), w związku z wnioskiem nr. EZ2-661/11/2006 z dnia 08.11.2006r. ( wpływ 13.11.2006r.) postanawia że stanowisko płatnika zawarte w wyżej wymienionym wniosku jest prawidłowe UZASADNIENIE Z wniosku nr. EZ2-661/11/2006 z dnia ...

Czy opłacenie czesnego za studia podyplomowe oraz zwrot za kursy językowe skierowanych na nie pracowników, jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ po rozpatrzeniu wniosku Spółki "X" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony sta ...

Czy można zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki poniesione na szkolenie osoby współpracującej ?

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.02.2007r. (data wpływu 09.02.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych poniesionych wydatków na szkolenie osoby współ ...


Co należy rozumieć pod pojęciem "faktycznie zastosowany kurs walut"?

POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.04.2007 r. uzupełnionego w dniu 27.04.2007 r. (data złożenia w urzędzie: 30.04.2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidua ...

czy wypłata refundacji za studia wieczorowe/zaoczne licencjackie, magisterskie oraz studia podyplomowe jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że zgodnie z uchwałą zarządu Spółki refunduje ona określony w uchwale procent kosztów studiów wieczorowych i zaocznych (zarówno licencjackich jak i magisterskich) oraz podyplomowych. W związku z tym Spółka stoi na stanowisku iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłata ww. refundacji za studia wiecz ...

Czy jeśli szkolenie jest organizowane przed podmiot nieposiadający akredytacji to przychody pracowników z tytułu uczestnictwa w takim szkoleniu będa zwolnione z podtku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 updof?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pracownicy Spółki uczestniczą w szkoleniach, których celem jest podniesienie ich kwalifikacji i poszerzenie umiejętności zawodowych związanych z wykonywaną przez nich pracą. Szkolenia, na które kierowani sa pracownicy są różnorodne, zatem mają różna intensywność i długość trwania. Pracownicy są na nie delegowani przez Spółkę, która opłaca n ...

Generowanie strony w 16 ms