Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kurs walut

Podatnik pyta, po jakim kursie należy przeliczać kwoty wyrażone w EURO na nocie rabatowej wystawionej przez dostawcę.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 02.01.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego p o s t a n a w i a uznać stan ...

Faktura z grudnia od kontrahenta z Niemiec, towar w styczniu z Rumunii. Czy wystąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jest nieprawi ...

CZY MOŻNA PRZYJAC , ŻE KURS BANKOWY TO FAKTYCZNIE ZASTOSOWANY KURS WALUTY?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 § 1 art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.04.2007r. nr DF/851/2007 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

Czy w związku z wyborem dla celów podatkowych bilansowej metody ustalania różnic kursowych należy ustalać różnice kursowe od własnych środków zgromadzonych na rachunkach dewizowych

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze. zm.), Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, po analizie złożonego w dniu 13 marca 2007r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać, że przedstawione przez ...

Pytanie dotyczy potwierdzenia prawidłowości interpretacji pojęcia „kurs faktycznie zastosowany”, o którym mowa w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.02.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 20.02.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. potwierdzenia prawidłowości interpretacji pojęcia „kur ...

Jaki kurs należy stosować do przeliczenia faktur korygujących z tytułu obniżenia ceny, dotyczących sprzedaży eksportowej?

POSTANOWIENIE W dniu 19.06.2007r. ( wpływ do tut. Urzędu w dniu 22.06.2007r.) Podatnik wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek dotyczy podatku od towarów ...

Czy spółka prawidłowo postępuje zaliczając różnice kursowe powstałe w momencie spłaty raty kredytowej wyrażanej w walucie obcej do przychodów podatkowych bądź kosztów uzyskania przychodów? Kredyt został udzielony w złotych polskich i przewalutowany na kredyt w frankach szwajcarskich po kursie wynegocjowanym z bankiem.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Pradnik działajac na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ze zm) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.09.2006 r. (uzupełnionego w dniu 31.10.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od ...

Wg jakiego kursu walut od 1 stycznia 2007r. Spółka ma obowiązek wycenić sprzedaż towarów na eksport, która to sprzedaż jest ewidencjonowana w ewidencji prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług oraz księdze rachunkowej ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.06.2007r., stwierdza, iż w przypadku eksportu towarów kwoty transakcji widniejące na fakturze w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszon ...

Według jakiego kursu walut Spółka zobowiązana jest od 1 stycznia 2007r. wyceniać wewnątrzwspólnotowe nabycie usług, materiałów oraz środków trwałych wystawiając fakturę wewnętrzną, ewidencjonowaną w ewidencji podatkowej dla celów podatku od towarów i usług, na podstawie której to ewidencji jest sporządzana deklaracja dla podatku od towarów i usług za dany miesiąc rozliczeniowy, przy czym wydatki te są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.06.2007r., stwierdza, iż w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia usług, materiałów oraz środków trwałych przy wystawianiu faktury wewnętrznej kwoty wyrażone w w ...

Według jakiego kursu walut od 1 stycznia 2007r podatnik jest zobowiązany wyceniać ponoszone opłaty, prowizje bankowe oraz wydatki związane z zakupem towarów i usług ( np. paliwa, opłaty autostradowe, noclegi itp. ) opłacone gotówką lub kartą płatniczą związane z zakresem prowadzonej działalności, a które to wydatki są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.06.2007r., stwierdza, iż wydatki ponoszone w walutach obcych takie jak opłaty, prowizje bankowe oraz wydatki związanych z zakupem towaró ...

Generowanie strony w 23 ms