Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prawo do odliczenia

Odliczenia od podatku

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Skarżysku Kamiennej zmienia swoją interpretację udzieloną pismem z dnia 06.02.2003 r. znak DF/415-5/03, a dotyczącą zapytania w sprawie stosowania odliczeń od podatku dochodowego wydatków na zakup komputera w związku z wykonywaniem zawodu nauczyciela wychowania ...

Koszty uzyskania przychodów

W uzupełnieniu udzielonej odpowiedzi z dnia 17.04.2003 r. znak:PD-415/27/03 na Pani pytanie dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Warunkiem dokonania odliczeń amortyzacji środka trwałego wykorzystywanego w prowadzonej działalności jest wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych. Zgodnie z art. 22d ust. 2 ustawy o podatku dochodow ...

Jeżeli osoba niepełnosprawna, tj. pełnoletni syn osiągający własne dochody przebywał na turnusie rehabilitacyjnym wraz z opiekunem (również osobą niepełnosprawną posiadającą własne dochody), kto może odliczyć w zeznaniu podatkowym za 2003 rok opłatę za pobyt na tym turnusie opiekuna w sytuacji gdy rachunek wystawiony jest na syna ?

jDziałając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze .zm.) w oparciu o przedstawiony stan faktyczny w piśmie z dnia 14 stycznia 2004r tutejszy organ podatkowy udziela informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).j jW ...

Czy można odliczyć VAT od zakupów (tj. zakup części zamiennych, oleju, naprawy), związanych z eksploatacją samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych ?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16 stycznia 2004 r. (data wpływu do tutejszego Organu 20 stycznia 2004 r.) w sprawie odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia części zamiennych, oleju (bez paliwa), naprawy samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja pod ...

Czy moge odliczyc od dochodu za 2003 r. - jako darowiznę na działalność charytatywno-opiekuńczą - wpłatę dokonaną na konto schroniska dla zwierząt?

W związku ze złożonym przez Pana zapytaniem dot. darowizny na rzecz schroniska dla zwierząt, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b i ust. 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. ...

Powołując się na obowiązujące przepisy prawa oraz w oparciu o decyzję pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wydaną przez Urząd Miejski proszę o odpowiedź: od jakiej daty wymienionej w decyzji mogę zaliczyć moje wydatki na budowę budynku mieszkalnego, a od jakiej daty na remont i modernizację ?

Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na złożone zapytanie o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego wyjaśnia: Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podat ...

Czy można skorzystać z odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2003 z tytułu wydatków mieszkaniowych, jeżeli wydatek został faktycznie poniesiony w roku 2003, a faktura VAT potwierdzająca wysokość wydatku została wystawiona w roku 2004?

Zgodnie z art. 27a ust. 1 i 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. – w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku) odliczeniu od podatku podlegają wydatki poniesione przez podatnika w roku podatkowym. Wysokość wydatków na cele mieszkaniowe ustala się na podstawie faktury wystawionej przez podatnika podatku od towarów i usług ...

Czy wydatki na czesne w szkole wyższej mogą być odliczane od podatku rodziców? Czy dochody z tytułu stażu absolwenckiego podlegają rozliczeniu w zeznaniu rocznym?

Stosownie do otrzymanego pisma z dnia 18.01.2004 r. (data wpływu 20.01.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie możliwości odliczenia od podatku w 2003 r. wydatków poniesionych na odpłatne kształcenie w szkole wyższej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkow ...

Czy kwotę 990 zł poniesioną przez męża w 2003 roku na zakup i zamontowanie drzwi antywłamaniowych mogę odliczyć w moim zeznaniu podatkowym jako wydatek remontowy? Mąż zmarł w trakcie roku podatkowego.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku ...

Zakupiony przez podatnika towar nie dotarł do magazynu Spółki. Czy w przedmiotowej sytuacji Strona ma prawo do odliczenia podatku naliczonego?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 25 listopada 2003r. (data wpływu 25 listopada 2003r.; opłata skarbowa uiszczona w dniu 25 listopada 2003r.) w sprawie zakresu stosowania przepisów podatkowych dotyczących podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów informuje ...

Generowanie strony w 11 ms