Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stosowanie kursu walut

Podatnik pyta, po jakim kursie należy przeliczać kwoty wyrażone w EURO na nocie rabatowej wystawionej przez dostawcę.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 02.01.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego p o s t a n a w i a uznać stan ...

Czy kwoty wykazane na fakturach w walutach obcych z tytułu importu usług należy przeliczać wg kursu średniego NBP z dnia wystawienia faktury?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 24.02.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.02.2006r.) uzupełnionym w dniu 28.04.2006r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposob ...

Czy należy stosować taki kurs kupna waluty do wyliczenia podatku od gier na automatach o niskich wygranych, jaki figuruje na stronach internetowych NBP w ostatni dzień miesiąca.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z póź. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 marca 2007 r., - postanawiam uznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 26 marca 2007 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 5 kwietnia 2007 r.), podatnik wyst ...

Jaki kurs należy stosować do przeliczenia faktur korygujących z tytułu obniżenia ceny, dotyczących sprzedaży eksportowej?

POSTANOWIENIE W dniu 19.06.2007r. ( wpływ do tut. Urzędu w dniu 22.06.2007r.) Podatnik wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek dotyczy podatku od towarów ...

Czy możliwe jest stosowanie do przeliczania transakcji jednego wspólnego kursu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych i dla celów podatku VAT? Jeśli tak, to który wariant należy zastosować?

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity, Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 22.05.20 ...

Spółka zadała pytanie jaki zastosować kurs waluty w przypadku otrzymania korekty faktury unijnej. Czy kurs waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej, czy faktury korygowanej? Z pisma Spółki wynika, iż otrzymywane faktury korygujące dotyczą faktur pierwotnych dokumentujących wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów kontrahentów Spółki, które stanowiły u Podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 lipca 2007 r. w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) Naczelnik Opolskie ...

Z którego dnia należy zastosować kurs średni NBP w celu przeliczenia kwoty kosztów uzyskania przychodów?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 w zw. z art. 239 oraz art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2007 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia „P” Sp. z o. o. z dnia 31 lipca 2007 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie Nr 1471/DPR2/423-70/07/AB/2 z dnia 20 lipca 2007 r. wydane w odpowiedzi na ...

Jaki kurs NBP zastosować do przeliczenia wartości wykazanych na fakturze wystawianej przez kontrahenta zagranicznego?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) , art. 20 ust. 5 i 6, art. 106 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych pr ...

Jaki stosować kurs waluty do przeliczania fakutr?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 lipca 2007 r. w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) Naczelnik Opolskie ...

kaucja gwarancyjna, a różnice kursowe w podatku dochodowym od osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 179 ms