Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej

Czy spółka zobowiązna jest do sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku objęcia udziałów w spółce tworzonej w Republice Seszeli?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

W jaki sposób podatnik ma wypełnić podatkowe obowiązki publicznoprawne w czasie choroby? Czy w trakcie choroby podatnika jest on zwolniony z obowiązku prowadzenia dokumentacji księgowo - podatkowej i czy jest zwolniony z obowiązku rozliczania się z podatków, w tym czy jest zwolnionyna czas choroby ze składania deklaracji podatkowych oraz wpłat podatków? Czy w trakcie ewentualnej choroby podatnika biuro rachunkowe prowadzące jego księgowość i rozliczenia podatkowe powinny zaprzestać wykonywania tych czynności?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu potwierdza Pana stanowisko zawarte we wniosku z dnia 25.05.2006r. w sprawie postępowania podatnika w przypadku, np. choroby. U Z A S A D N I E N I E W dniu 25.05.2006r. zwrócił się Pan z pyta ...

czy Spółka z o.o. jest podmiotem powiązanym z Gminą w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a co za tym idzie, czy ma obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z Gminą zgodnie z art. 9a ust. 1 w/w ustawy?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 oraz art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 06 kwietnia 2006r. L.dz. 587/2006 uzupełnione pismem z dnia 22 maja 2006r. L.dz. 757/06 o udziel ...

Spółka zapytuje czy jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Pod ...

Czy zapłacone odsetki oraz pobrane przezbank powizje oraz zwrot kosztów finansowania rezerwy obowiazkowej, poniesionych przez bank w związku z realizacją umowy o utworzeniu i funkcjonlnym powiązaniu subrahunków (struktura cash poolingu) stanowić będą koszty uzyskania przychodów w pełnej wysokości?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku xxx Sp. z o. o. (data wpływu 25 wrzesień 2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w przedmiocie podatku do ...

Spółka wnosi o potwierdzenie stanowiska, iż na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 16 ust. 1 updop wartość odpisu z tytułu niedoborów zapasów materiałowych przeznaczonych do produkcji mebli, ujawniona w czasie inwentaryzacji stanowi kup Spółki, oraz na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 oraz art. 15 ust. 1 pkt 1 updop nie stanowi przychodu Spółki oraz nie powoduje konieczności korekty kup wartość nadwyżki zapasów materiałowych przeznaczonych do produkcji mebli, ujawniona w czasie inwentaryzacji.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku xxx Sp. z o. o. z dnia 8 lutego 2007 r. (z datą wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 9 lutego 2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatk ...

Czy w wypadku gdy od dostawy surowca do momentu wywozu przerobionego towaru minie więcej niż 30 dni powstanie obowiązek naliczenia VAT (przy założeniu, że towar opuści granice RP w ciągu 30 dni od momentu wyświadczenia usługi)?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r Nr 8, poz.60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Spółki- z dnia 31.07.2006 (data wpływu do tut. Urzędu), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji art. 28 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. ...

Czy Strona do dnia 31.12.2006r. nie była zobowiązana do sporządzania dokumentacji transfer pricing, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku transakcji przeprowadzanych ze spółką macierzystą ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.01.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 23.01.2007r.), uzupełnionego pismem z dnia 26.03.2007r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 26.03.2007r.), reprezentowaną przez pełnomocnika, o udzielenie pisemnej interpreta ...

Czy po 01.01.2007r. Strona zobowiązana jest do sporządzania dokumentacji transfer pricing, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do transakcji zawieranych z innymi podmiotami powiązanymi niż jednostka macierzysta ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 22.01.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 23.01.2007r.), uzupełnionego pismem z dnia 26.03.2007r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 26.03.2007r.), reprezentowaną przez pełnomocnika, o udzielenie pisemnej int ...

Czy Strona od dnia 01.01.2007r. nie jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji transfer pricing w odniesieniu do transakcji zawieranych z jednostką macierzystą ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 22.01.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 23.01.2007r.), uzupełnionego pismem z dnia 26.03.2007r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 26.03.2007r.), reprezentowaną przez pełnomocnika, o udzielenie pisemnej int ...

Generowanie strony w 15 ms