Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: giełda

Czy można kumulować w roku podatkowym 2005, dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych z dochodami uzyskanymi z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, która to działalność opodatkowana była jednolitą stawką 19% (tzw. podatek liniowy) ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.02.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie kumulowania w roku podatkowym 2005, dochodów z odpłatne ...

Czy sprzedaż akcji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14 a § 1 - 4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zmianami) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, oceniając stanowisko Wnioskodawcy w sprawie opodatkowania dochodu ze sprzeda ...

Czy uzyskiwane przychody ze zbycia świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii zakwalifikowane są do przychodów osiąganych :� ze sprzedaży praw majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 7 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) ?, � z działalności wytwórczej (art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym) ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm. ), po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 20.04.2006 r. ( data wpływu do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie dnia 11.05.2006 r.) , uzupełnionego w dniu 19.07.2006 r w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i ...

Czy dochód uzyskany ze sprzedaży akcji na giełdzie w Paryżu w roku 2004 jest zwolniony z opodatkowania ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów postanawia stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z dnia 10 marca 2005r. uzupełnione w dniu 29 marca 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzna ...

Czy są kosztami uzyskania przychodów wydatki związane z przygotowaniem i wdrożeniem podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję nowych akcji i wprowadzenie akcji do obrotu na publicznym rynku giełdowym w Polsce, tj. opłaty notarialne, skarbowe, sądowe, giełdowe, opłaty ponoszone w związku z wprowadzeniem akcji spółki do obrotu giełdowego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

jak rozliczyć sprzedaż akcji /pracowniczych/na giełdzie holenderskiej?

Na podstawie art. 216 w związku z art. 14a i 14b ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005r z późn.zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 20.04.2006r o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opo ...

Zaliczenie do kosztów uzyskania przuchodu wydatków zwiazanych z planowanym wprowadzeniem akcji Spółki do publicznego obrotu w drodze podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez emisje akcji serii B.

Decyzja Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 31.03.2005 r., znak PD.423-36/05 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - w sposób przedst ...

Spółka wnosi o ptwierdzenie, że wymienione wydatki ( m.in. zwiazane z audytem i raportowaniem Spółki wg standardów GPW, za notowanie akcji liczone od wartości rynkowej akcji, za tzw. przechowywanie akcji w KDPW, związane z organizowaniem konferencji prasowych, sporzadzaniem rejestru akcjonariuszy Spółki)jako niezbędne i dopuszczalne stanowią w całości KUP Spółki.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie P ...

Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy obrót własnymi środkami finansowymi na parkiecie giełdowym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za prawidłowy p ...

Czy koszty poniesione przez Spółkę w związku z jej wejściem na giełdę w celu uzyskania kapitału na prowadzenie działalności gospodarczej - koszty obsługi firmy konsultingowej wprowadzającej na giełdę, konsultacje różne, usługi prawnicze, audyt podatkowo-rachunkowy, koszty prospektu emisyjnego, koszty biura maklerskiego, koszty ogłoszeń, reklamy i public relations są kosztami uzyskania przychodów? W związku z wejściem na giełdę planowana jest emisja akcji.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Generowanie strony w 5 ms