Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spóldzielnia mleczarska

Jak należy ustalić koszt nabycia udziałów odpłatnie zbywanych na rzecz Spółki celem ich umorzenia w przypadku ich nabycia w wyniku likwidacji związku spółdzielni w którym byli zrzeszeni udziałowcy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka nabywa udziały własne w celu ich umorzenia. Nabycie udziałów przez Spółkę następuje po cenie równej wartości nominalnej tych udziałów. W związku z tym Spółka zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji w zakresie sposobu ustalania kosztów uzyskania przychodów po stronie zbywców w przypadku gdy nabyli oni udziały nieodpłatnie, w ...

Jak należy ustalić koszt nabycia udziałów odpłatnie zbywanych na rzecz Spółki celem ich umorzenia w przypadku ich nabycia w zamian za wierzytelności jakie przysługiwały udziałowcom od poprzedniego właściciela udziałów?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka nabywa udziały własne w celu ich umorzenia. Nabycie udziałów przez Spółkę następuje po cenie równej wartości nominalnej tych udziałów. W związku z tym Spółka zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji w zakresie sposobu ustalania kosztów uzyskania przychodów po stronie zbywców w przypadku gdy nabyli oni udziały w zamian za prze ...

Czy Spółdzielnia może dokonać obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - zryczałtowany zwrot podatku?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 września 2006 r. uzupełnionego pismem z dnia 10.10.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

Czy koszty organizacji „XXX” można uznać za reklamę?

Wnioskiem z 18.05.2007 r. Spółdzielnia zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Spółdzielnia ponosi koszty związane z organizacją imprezy o nazwie „XXX”. Impreza ta ma charakter ogólnopolski i tym samym nieograniczony zasięg (gromadzi kilka ...

Generowanie strony w 13 ms