Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadczenie przedemerytalne

Czy wypłata ekwiwalentu pieniężnego za ulgową energię elektryczną dla osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust 1 pkt 38 i 92 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm), Naczelnik Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Skarbowego po analizie złożonego wniosku z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać, że przedstawione przez Podatnika stan ...

Czy płatnik ma obowiązek naliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od wypłaconej kwoty odsetek ustawowych należnych od nieterminowej wypłaty świadczenia przedemerytalnego?

Na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, po rozpatrzeniu wniosku P. z dnia 22.03.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sp ...

Czy wypłacone ekwiwalenty pieniężne dla emerytów, rencistów, osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne oraz wdów (wdowców) i sierot, którzy pobierają rentę po zmarłych pracownikach, emerytach lub rencistach będą stanowić koszty uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I ...

Czy świadczenia przyznane przez pracodawcę pracownikowi podejmującemu naukę na studiach podyplomowych objęte są zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli tak, to czy zwolnienie to obowiązuje zarówno w sytuacji, kiedy pracownik podjął naukę na studiach podyplomowych na podstawie skierowania od pracodawcy, jak i wówczas, gdy pracownik podjął naukę bez takiego skierowania?

Na podstawie art.14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy .... z dnia 13 lutego 2007 r. (data wpływu: 16 lutego 2007r.) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. ...

Generowanie strony w 9 ms