Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ekwiwalentność

Ustalenie podstawy opodatkowania

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.2003 r. w sprawie odliczenia poniesionych wydatków na budowę kanalizacji ekologicznej na terenie wiejskim informuje, że: Stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 06.02.2003 r. w sprawie odliczenia poniesionych wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miejskim informuje, że stosownie do art. 26 ust. 1 pkt. 9 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od o ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.03.2003 r. w sprawie odliczenia poniesionych wydatków na budowę kanalizacji na terenie miejskim informuje, że stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznyc ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2003 r. w sprawie odliczenia od dochodu w zeznaniach rocznych za 2002 r. kwot darowizn Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości urząd skarbowy lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marsz ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W związku z Pana pismem z dnia 17.03.2003 r. w sprawie odliczenia od dochodu wpłat na Społeczny Komitet Budowy Gazociągu w G., jako darowizny Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kam., w oparciu o dyspozycje art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z wykładnią przepisów podatkowych wpłaty na rzecz budowy gazociągu mogą być trakto ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 12.11.2003 r. w sprawie odliczenia poniesionych wydatków na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie wiejskim informuje, że: Stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób ...

- w sprawie opodatkowania pożyczki udzielonej na preferencyjnych warunkach pracownikowi na zakup samochodu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku pismem z dnia 27 lutego 2004 r., znak: US-I-1-415-18/04 w sprawie opodatkowania pożyczki udzielonej na preferencyjnych warunkach pracownikowi ...

Czy podlega odliczeniu od dochodu darowizna przekazana przez podatnika w 2003r. na rzecz Centrum Ortopedii i Chirurgii Urazowej z przeznaczeniem na działalność operacyjną, w sytuacji, gdy stanowiła jednocześnie opłatę za operację podatnika?

Zgodnie z art.26 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U.z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w roku 2003, odliczeniu od dochodu podlegają kwoty darowizn przekazanych na: a) na cele naukowe, naukowo-techniczne, oświatowe, oświatowo-wychowawcze, kulturalne, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, re ...

Czy wydatki poniesione przez sąsiada podatnika na nadbudowę budynku mieszkalnego stanowiącego własność podatnika spowodują obowiązek zapłaty podatku ?

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 9 ust. 2 tej ustaw ...

- dotyczy otrzymanego nieodpłatnie świadczenia w postaci gabinetu pielęgniarskiego.

Stosownie do art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 930 ze zm.) zwróciliście się Państwo pismem z dnia 20.08.2004 r. z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie otrzymanych nieodpłatnych świadczeń w postaci gabinetów pielęgniarskich służących do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ś ...

Generowanie strony w 6 ms