Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pozwolenie wodnoprawne

Czy przedmiotem transakcji kupna budynku centrum handlowego i związanego z nim wieczystego użytkowania gruntu, środków trwałych i wyposażenia jest nabycie budynku ze środkami trwałymi, połączone z przeniesieniem praw i obowiązków wynikających z umów najmu w rozumieniu art. 4a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odróżnieniu od nabycia przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Czy od pozwolenia na pobór wód poziemnych oraz od pozwolenia na wprowadzenie ścieków do rowu melioracyjnego pobiera się jedną opłatę skarbową, czy też dwie opłaty skarbowe, tj. od każdego pozwolenia osobno.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Czy opłata dotyczy całego przedsięwzięcia, na które jest wydawane pozwolenie wodnoprawne czy też powinna być naliczana dla każdego elementu, wyszczególnionego w przedsięwzięciu, oddzielnie?

POSTANOWIENIE Burmistrz Miasta Lęborka działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz U Nr 8, poz. 60 z poźn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku .......... z dnia 04.12.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie opłaty skarbowej za pozwolenie wodnoprawne stwierdza, że : stanowisko przedstawione w tym wniosku jest niepr ...

Czy podwyższona o 500% opłata, wynikająca z przepisu art. 292 ustawy Prawo ochrony środowiska, uiszczana w przypadku braku wymaganego pozwolenia na pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi stanowi koszt uzyskania przychodu w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy wartość nieodpłatnie przekazanego Gminie separatora wraz z odcinkiem kolektora stanowić będzie dla Spółki koszt uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając ...

Czy zadeklarowana opłata podwyższona o 500% wynikająca z art. 292 ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi koszt uzyskania przychodu w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 39 ms