Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Czy faktury za najem nieruchomości wystawione przez "Y" Spółka Jawna można uznać za koszty uzyskania przychodów?

STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka Jawna "X" ponosi wydatki z tytułu najmu nieruchomości, udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez "Y" Spółka Jawna. Pan ..., który jest wspólnikiem spółki jawnej "Y" ma sądowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka Jawna "Y" w dniu 15.02.2006r. została wpisana do KRS pod numerem ... oraz ma nadany numer NIP: ... ...

Czy w świetle uregulowań art. 5a pkt 6 i art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przychód uzyskiwany przez Pana z tytułu świadczenia na rzecz przewoźnika usług związanych z transportem drogowym jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w uznaje stanowisko przedstawione w złożonym w dniu 24.01.2007r (data wpływu do tutejszego Urzędu 26.01.2007r.) wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 26.01 ...

„Czy w świetle uregulowań art. 5a pkt 6 i art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przychód uzyskiwany przez Pana z tytułu świadczenia na rzecz przewoźnika usług związanych z transportem drogowym jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej?”

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje stanowisko przedstawione w złożonym w dniu 08.02.2007r (data wpływu do tutejszego Urzędu 12.02.2007r.) wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 12.02.2 ...

Czy podatek naliczony od towarów i usług jest w całości jego kosztem uzyskania przychodów ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 10 stycznia 2007r. (data wpływu do Urzędu – 16.01.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełnionego pismem z dnia 08.02.2007r., Naczelnik Pierwsz ...

Generowanie strony w 32 ms