Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi

Spółdzielnia w 2005 r. dokonała wpłat na PFRON, przekazała darowiznę na cele kultu religijnego i zapłaciła odsetki od należności budżetowych. Czy Spółdzielnia postąpiła prawidłowo nie opodatkowując podatkiem dochodowym powyższych wydatków?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Kto powinien wykazywać w deklaracji VAT, jako sprzedaż usług zwolnionych, Urząd Miasta czy Miejski Zakład Usług Komunalnych?

W dniu 03.08.2006r. Zakład ....... wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W dniu 20.10.2006r. Wnioskodawca złożył uzupełnienie do przedmiotowego wniosku. Wniose ...

pytanie podatnika Czy ogólny odpis aktualizujący należności może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opierając uprawdopodobnienie nieściągalności na analizie wzrostu zaległości za okres 10 lat działalności zakładu, uwarunkowań w prowadzeniu gospodarki gminnymi zasobami mieszkaniowymi oraz struktury odbiorców swoich usług?

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity, Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) stwierdzam, że stanowisko wnioskodawcy zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I ...

Czy dochody za wynajem pomieszczeń wspólnych Wspólnot Mieszkaniowych zwanych pożytkami (garaże, strychy, piwnice) są zaliczane do zasobów mieszkaniowych, a tym samym zwolnione od podatku?

W kwestii zaliczenia pomieszczeń wspólnych do zasobów mieszkaniowych Minister Finansów nie wydał stosownego rozporządzenia, jedynie przesłał pismo do Ministra Budownictwa. Dochody z wynajmu pomieszczeń wspólnych zwanych pożytkami (garaże, strychy, piwnice w budynku mieszkalnym) zgodnie z uchwałą właścicieli lokali dotychczas zwiększały fundusz remontowy Wspólnoty. Pomieszczenia wynajmowane są osob ...

Czy spółdzielnia prawidłowo interpretuje pojęcie "zasoby mieszkaniowe" użyte w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r Nr.54, poz.654 z późn. zm.)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) stwierdzam, że stanowisko Spółdzielni zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest niepr ...

Czy spółdzielnia prawidłowo interpretuje pojęcie "zasoby mieszkaniowe" użyte w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r Nr.54, poz.654 z późn. zm.)?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 w związku z art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółdzielni zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 2 ...

Czy przychody i koszty dostawy energii cieplnej, wywozu nieczystości stałych i płynnych, energii elektrycznej, itp. dla obiektów innych niż budynki mieszkalne (np. szkoły, przedszkola, pałac, zakład usługowy, itp.) są przychodami i kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi i czy dochód z tego tytułu korzysta ze zwolnienia podatkowego stosownie do zapisu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o ile zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem tych zasobów?

Spółdzielnia uzyskuje przychody od właścicieli mieszkań w blokach popegeerowskich z tytułu dostaw energii cieplnej produkowanej we własnych kotłowniach, energii elektrycznej, wywozu śmieci, szamb oraz opłat administracyjnych. Świadczy także usługi dostawy energii cieplnej jednostkom organizacyjnym i przedsiębiorcom. Zdaniem Podatnika, pojęcie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym mowa w art ...

Czy dochody spółdzielni uzyskane z zaliczek wpłacanych przez właścicieli lokali za energię cieplną można uznać za dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zwolnienie ich, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu stwierdza, że stanowisko spółki - przedstawione we wniosku z dnia 12.01.2007 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustalenia, ...

Pytanie podatnika 1) interpretacji przepisu art. 17 ust.1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dot. definicji „gospodarki zasobami mieszkaniowymi w spółdzielniach mieszkaniowych,2) co należy rozumieć przez pojęcie "przychodów i kosztów tej gospodarki do potrzeb ustalania dochodu podlegającego podatkowi CIT.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) stwierdzam, że stanowisko Spółdzielni zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest niepr ...

Czy budynek wolnostojący będący przedmiotem zapytania mieści się w pojęciu „gospodarka zasobami mieszkaniowymi” ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05-02-2007 r. stwierdza, że budynek niemieszkalny w skład którego wchodzą wyłącznie garaże i lokale użytkowe nie jest składnikiem majątkow ...

Generowanie strony w 53 ms