Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cele rehabilitacyjne

Ustalenie podstawy opodatkowania

W związku z pismem z dnia 17.03.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje co następuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po od ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 28.02.2003 r. w sprawie odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne związane z dojazdami na zabiegi leczniczo- rehabilitacyjne i do lekarza specjalisty informuje: Podstawę obliczenia podatku z zastrzeżeniem ar ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2003 r. (data wpływu – 11.03.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W nawiązaniu do naszego pisma znak: OG-005-71/03/PDII/415-28/03 z dnia 21.05.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż w przedmiotowej sprawie Izba Skarbowa w Kielcach zaleciła uzupełnienie udzielonej interpretacji. W związku z powyższym niniejszym pismem tut. Urząd Skarbowy uzupełnia udzieloną odpowiedź. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowy ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

Stosownie do przepisu art. 14b ust. 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. prostuje odpowiedź udzieloną pismem z dnia 09.04.2003 r. znak:PD-415/24/03 dotyczącą odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów związanych z dojazdem samochodem osobowym na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne niepełnosprawnego dziecka. Zgodnie z art. 26 u ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.07.2003 r. (data wpływu – 11.07.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 i 2 oraz ...

Czy jako opiekunowi prawnemu, mającym na utrzymaniu osobę niepełnosprawną (będącą inwalidą I grupy ze względu na głęboki niedorozwój umysłowy) i posiadającą również wrodzoną zaćmę, przysługuje mi odliczenie od dochodu wydatku dotyczącego zakupu okularów dla w/w osoby ?

Na podstawie art. 14a § 1, art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w piśmie z dnia 16 stycznia 2003 r. dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. uprzejmie informuj ...

- dotyczy możliwości odliczenia od dochodu w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne, kosztów poniesionych na zakup baterii do aparatu słuchowego przez osobę zaliczoną do III grupy inwalidów w związku ze słuzbą wojskową .

W nawiązaniu do pisma z dnia 09.02.2004 r. (data wpływu), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), stwierdza co następuje: Przedstawiając stan faktyczny Podatnik wyjaśnia, że jest in ...

Pismem z dnia 10 lutego 2004 r., sprecyzowanym w dniu 23 lutego 2004 r., Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy podlega odliczeniu od dochodu kwota 2.280 zł, jako wydatek na cele rehabilitacyjne z tytułu używania samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej, na dojazd na niezbędne zabiegi leczniczo – rehabilitacyjne.

Podatnik posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i wykorzystuje samochód osobowy w celu dojazdu na zabiegi rehabilitacyjne. Według Podatnika, posiadanie orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest równoważne z zaliczeniem do II grupy inwalidztwa i tym samym uprawnia do skorzystania z ulgi na cele rehabilitacyjne z tytułu używania samochodu osobowego, stanowiącego ...

Czy osoba zaliczona do I grupy inwalidzkiej z ogólnego stanu zdrowia, może dokonać odliczenia wydatków rehabilitacyjnych z tytułu opłacenia przewodników osób z niepełnosprawnością narządu ruchu w kwocie 2.280,00 zł ?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż przebywa Pan na rencie inwalidzkiej z powodu przebytego wylewu krwi do mózgu, którego następstwem jest paraliż lewostronny utrudniający poruszanie się. W orzeczeniu brak jest adnotacji, iż niepełnosprawność została spowodowana stanem narządu ruchu. Z orzeczenia wynika, iż został Pan zaliczony do I grupy inwalidzkiej z ogólnego stanu zdrowia. Tutejszy ...

Generowanie strony w 5 ms