Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wygaśnięcie prawa

Czy nabywając nieruchomość od spółki akcyjnej w upadłości, objętą księgą wieczystą, stanowiącą składnik majątku spółki akcyjnej w upadłości związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, Podatnik nie będzie ponosił odpowiedzialności z art. 112 ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli nabycie nastąpi w ramach postępowania upadłościowego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając - na pisemny wniosek Podatnika złożony 18.07.2005 r. w Urzędzie Skarbowym w Inowrocławiu i przesłany do Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszaw ...

czy spółka z o.o. jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych winna dokonać rozliczenia tego podatku w związku z umorzeniem bez wynagrodzenia części swoich udziałów, jeżeli umorzenie to przeprowadzone zostanie bez konieczności obniżania kapitału zakładowego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1, § 3 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 października 2006 r. (data wpł. 31.10.2006 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ...

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania odszkodowania otrzymanego z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Przekazanie przez spółkę gruntów, w związku z wygaśnięciem z mocy prawa, na skutek wydanej decyzji o podziale gruntów, prawa ich wieczystego użytkowania podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Fi ...

Obowiązek naliczenia przez spółdzielnię mieszkaniową podatku od towarów i usług według stawki 7%, członkowi spółdzielni w przypadku ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego dla lokalu ze statusem spółdzielczym własnościowym dla którego to prawo zostało ustanowione po dniu 30 kwietnia 2004r., z zastrzeżeniem, że chodzi o ponowne jego ustanowienie, po wygaśnięciu prawa ustanowionego przed dniem 1 maja 2004r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

Obowiązek naliczenia przez spółdzielnię mieszkaniową podatku od towarów i usług według stawki 7%, członkowi spółdzielni w przypadku ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego dla lokalu ze statusem lokatorskim dla którego to prawo zostało ustanowione po dniu 30 kwietnia 2004r., z zastrzeżeniem, że chodzi o ponowne jego ustanowienie, po wygaśnięciu prawa ustanowionego przed dniem 1 maja 2004r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

Stawka podatku z tytułu zbycia prawa użytkowania wieczystego działek gruntu w zamian za odszkodowanie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Opodatkowanie czynności nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności budynku w związku z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym budynek ten jest posadowiony.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Stawka podatku mająca zastosowanie do transakcji zbycia prawa wieczystego użytkowania działki gruntu wydzielonej pod drogę publiczną na rzecz Gminy oraz ustalenia podstawy opodatkowania tej czynności.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu ...

Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez X, dokumentującej kwotę wypłaconego odszkodowania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 35 ms