Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: służba wojskowa

Jaką stawkę podatku należy zastosować do opodatkowania części powierzchni użytkowej budynków koszarowych pełniacych funkcje mieszkalną?

Na podstawie art. 14b. § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Podatnika z dnia 14 marca 2006 r. na postanowienie Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 3 marca ...

1. Czy zwolnienie z opodatkowania równoważników pieniężnych obejmuje również żołnierzy, którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej przed terminem wypłaty tej należności dla ogółu żołnierzy.2.Czy omawiana należność powinna być zwolniona z podatku zarówno dla kadry zawodowej, która w dniu wypłaty pełni czynną służbę wojskową jak i dla żołnierzy, którzy otrzymują omawiany równoważnik wcześniej tj. w dniu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.

Stan faktyczny. Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że jednostka wypłaca żołnierzom zawodowym, którzy w dacie wypłaty należności pełnią zawodową służbę wojskową równoważnik mundurowy, który jest zwolniony od podatku dochodowego. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących ...

1.Czy zwolnienie z opodatkowania równoważników pieniężnych obejmuje również żołnierzy, którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby w okresie od 1 stycznia do 31 marca danego roku. 2.Czy omawiana należność powinna być zwolniona z podatku dla żołnierzy, którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej przed terminem wypłaty tej należności dla pełniących zawodową służbę wojskową.

Stan faktyczny. Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że jednostka wypłaca żołnierzom zawodowym, którzy w dacie wypłaty należności pełnią zawodową służbę wojskową równoważnik mundurowy, który jest zwolniony od podatku dochodowego. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004r., w sprawie równoważników pieniężnych przysługującyc ...

1. Czy zgodnie z przepisami budynki położone na terenach zamkniętych stanowiących kompleksy wojskowe, w których znajdują się wspólne kwatery stałe, będące pomieszczeniami przeznaczonymi na zakwaterowanie zbiorowe żołnierzy stanowią budynki mieszkalne w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? 2. Według jakiej stawki należy uiszczać podatek od nieruchomości w/w przypadku?

POSTANOWIENIE Prezydent Miasta Krakowa działając na podstawie art. 14a § 1-4, art. 14b § 1, § 2 i § 7, art. 216 w zw. z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 3 ust. 7 pkt 4a, art. 7 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.)postanawiawydać pisemną inter ...

Czy w mojej sytuacji ma zastosowanie art.21 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozwalający na zwolnienie z podatku dochodowego części dochodu uzyskanego ze stosunku pracy w wysokości równowartości 30 diet.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn. zm.) oraz art. 21 ust.1 pkt 20 oraz ust.15 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia .2005r. upełnionego w dniu .............12.2005 ...

Rejonowy Z. I. w B. pismem z dnia 13 kwietnia 2006r. Nr 2447/WN i ZW zwrócił się z wnioskiem o udzielenie interpretacji prawa podatkowego w sprawie kwalifikacji budynków zajętych bezpośrednio na zakwaterowanie żołnierzy do grupy budynków mieszkalnych.

Wójt Gminy Sławno działając na podstawie art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 1a, ust. 1 pkt 1 oraz art. 5, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844)postanawia uznać budynki przeznaczone na zakwaterowanie żołnierzy odbywających s ...

Jakie zasady opodatkowana należy zastosować do wypłacanych byłym żołnierzom zawodowym należności pieniężnych z tytułu zwrotów kosztów jednorazowego przejazdu żołnierza i członków jego rodziny oraz zwrotu kosztów przewozu urządzenia domowego do obranego przez żołnierza miejsca zamieszkania w kraju ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 01.12.2006r. jest nieprawidłowe. W dniu 01.12.2006r. płatnik złożył wniosek o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Z przedstawio ...

Czy Wojewódzki Sztab Wojskowy z naliczonego uposażenia wypłaconego w 2007r. za okres od 2003 do 2007 może dokonać kompensaty świadczeń wypłacanych przez Wojskowe Biuro Emerytalne przez okres 12 miesięcy na podstawie art. 95 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 z późn. zm.) oraz świadczeń emerytalnych w sytuacji gdy zwolnienie żołnierza zawodowego ze służby wojskowej okazało się nieskuteczne (wadliwe)?

Wnioskiem z dnia 21.05.2007r. Płatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z treści wniosku wynika, że żołnierz pełniący zawodową służbę wojskową decyzją przełożonych został z niej zwolniony w dniu 31.03.2003r.. W 2003 roku ww. wyp ...

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 110 u.p.d.o.f., w brzmieniu obowiązującym w 2004 r. wolna od podatku dochodowego była „wartość świadczeń przysługujących członkowi służby zagranicznej wykonującemu obowiązki służbowe w placówce zagranicznej oraz wartość świadczeń przysługujących pracownikom polskich jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wynikających z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie, z wyjątkiem wynagrodzeń za pracę, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, dodatku zagranicznego oraz zasiłków chorobowych i macierzyńskich”. Tak określone zwolnienie podatkowe ma charakter mieszany przedmiotowo-podmiotowy. Organy podatkowe - jak trafnie w toku postępowania oraz w skardze wywodził Skarżący - w sposób nieuprawniony rozszerzyły zakres wyłączeń ze zwolnienia podatkowego, zrównując w kwalifikacji prawnopodatkowej „należność zagraniczną" z „dodatkiem zagranicznym ". W 2004 r. w myśl art. 29 u.s.z. dodatek zagraniczny (czym innym był „dodatek służby zagranicznej", o którym mowa w art. 27 ust. 1 u.s.z. - przyp. Sądu) przysługiwał członkowi służby zagranicznej wykonującemu obowiązki służbowe w placówce zagranicznej. Artykuł 21 ust. 1 pkt 110 ww. ustawy wprost odsyła do „przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie”. Za spełniające to kryterium należy zatem uznać wszystkie ustawy inne niż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz akty wykonawcze do nich wydanie, w szczególności w realiach rozpoznanej sprawy - przepisy odnoszące się do należności zagranicznej.

Zaskarżoną decyzją z dnia 30 czerwca 2005 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po rozpatrzeniu zażalenia Romana D. - Skarżącego w niniejszej sprawie, odmówił zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer z dnia 29 marca 2005 r. wydanego w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Skarżący pismem z dnia 24 stycznia 20 ...

Czy od przyznanego żołnierzowi i członkom jego rodziny zwrotu kosztów jednorazowego przejazdu oraz kosztów przewozu urządzenia domowego do obranego przez żołnierza miejsca zamieszkania w kraju należy stosować 20% zryczałtowany podatek dochodowy?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 200 5r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 29.05.2007 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 01.06.2007 r.), uzupełnionego pismem z dnia 28.06.2007 r. (data wpływu do tut. organu podatkow ...

Generowanie strony w 152 ms