Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opinia rzeczoznawcy

Czy wartości rynkowe budowli do opodatkowania, określone przez uprawnionego rzeczoznawcę, będą mogły być uznane za wiążące na potrzeby wymiaru podatku od nieruchomości?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 1a ust. 1 pkt 3, art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 ze zm.), art. 16g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) p ...

Czy biegli sądowi opracowujący opinie na zlecenie sądów dla potrzeb postępowań sądowych obowiązani są płacić podatek VAT od wynagrodzeń przyznanych im przez sądy?

DECYZJA Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. � Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 28 kwietnia 2006r. nr PP/443-40-2/06 w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastoso ...

Czy biegli sądowi i tłumacze przysięgli, którzy nie osiągnęli przychodów w wysokości 10.000 euro nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

DECYZJA Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Głubczycach z dnia 14 lipca 2006r., Nr PO III-443/KP/16/06, którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku od ...

Czy w sytuacji posiadania aktu notarialnego na nabycie nieruchomości, która następnie była modernizowana można przyjąć wartość poczatkową wg wyceny biegłego? Jaką należy zastosować stawkę amortyzacyjną ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu działając na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 listopada 2006 r. (wpływ do tut. organu 01.12.2006r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, uznaje za nie ...

Kwestia obowiązku rejestracji jednostki jako podatnika podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy wykonując czynności polegające na sporządzaniu opinii lekarskich na zlecenie sądów, wartość sprzedaży tychże usług w 2004 r. nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 10.000 euro.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 113 ust. 1 i ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 18.08.2005 r. znak ...

Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę komandytową gruntu wniesionego aportem wartość tego wkładu niepieniężnego, ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego sprzed dnia wniesienia, będzie stanowić dla wspólników koszt uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministr ...


Czy będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności wykonywane przez biegłego oraz czy uzyskiwane przychody są kwotą brutto, od której podatnik jako podmiot podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług powinien odprowadzić należny podatek VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług, usług świadczonych przez rzeczoznawców – biegłych. Czy do stawki ryczałtowej wynoszącej 0,8358 zł za 1 km przebiegu, stosowanej przez Wnioskodawcę będącego płatnikiem podatku VAT za dojazdy rzeczoznawców należy doliczać zawsze podatek VAT w wysokości 22%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy wydając opinię dla sądu, prokuratury w konkretnej sprawie – jako biegły sądowy, czyli osiągając przychód z czynności wykonywanych osobiście, a nie przychód z działalności gospodarczej – traci się prawo do opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 87 ms