Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wypłata ratalna

Spółka nie prowadzi działalności w zakresie obrotu wierzytelnościami, nabyła wierzytelności handlowe w postaci faktur składających się z wartości netto i podatku VAT. Po nabyciu tych wierzytelności, dłużnik rozpoczął ich spłatę w ratach. Jak i kiedy należy wykazać dla celów podatku dochodowego wartość nabytych wierzytelności oraz koszty uzyskania przychodów poniesione z tytułu nabycia wierzytelności?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...


"czy ratalna wypłata dywidendy stanowi dla spółki przychód z nieodpłatnych świadczeń oraz czy opisana sytuacja rodzi dodatkowe zobowiązania podatkowe obciążające Spółkę”.

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika , iż Spółka zamierza Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia wspólników wypracowany za 2006 rok zysk w części przeznaczyć do podziału dla wspólników tytułem wypłaty dywidendy. W uchwale będzie określone ,że wypłata dywidendy nastąpi w równych kwotach , w terminach ustalonych na podstawie uchwały Zarządu. Wskazany będzie również ostateczny term ...

Czy wypłata dywidendy zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników, na mocy której następuje podział zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego (tj. w ratach, do dnia wskazanego w uchwale), skutkuje dla Spółki koniecznością rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia, w rozumieniu art. 12 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym nie powstanie dla Spółki przychód podatkowy z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia w związku z dywidendą, która zgodnie z wolą udziałowców zostanie im wypłacona w terminach i kwotach ustalonych przez zarząd z uwzględnieniem ostatecznego terminu wypłaty dywidendy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Min ...

Czy niewypłacona dywidenda staje się nieodpłatnym świadczeniem jeżeli tak, to w którym momencie? Kiedy świadczenie stanowi przychód i jest opodatkowane? Jaka wartość od niewypłaconej dywidendy stanowi przychód? Jak rozumieć pojęcie niewypłaconej dywidendy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

Czy ratalna wypłata dywidendy za 2009 rok dokonana w 2010 roku, zgodnie z terminami ustalonymi w uchwale, stanowi dla Spółki przychód z nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy opisana sytuacja rodzi dodatkowe zobowiązania podatkowe obciążające Spółkę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy w okresie od terminu wypłaty II raty dywidendy za 2008 rok wskazanej w uchwale Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 maja 2009 r. do terminu wypłaty tejże II raty dywidendy za 2008 rok wskazanej w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 listopada 2009 r. powstanie w Spółce przychód w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu nieodpłatnych świadczeń?(pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 2)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

Czy w świetle art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - nie powstanie w Spółce przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia – w sytuacji opisanej powyżej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Kiedy powstanie przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku, gdyby zapłata za umorzone udziały nastąpiła w ratach przypadających na różne okresy podatkowe (rok podatkowy 2010 i 2011)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Generowanie strony w 6 ms