Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: budynek

Koszty uzyskania przychodów

W dniu 7 lutego 2003 r. zwrócił się Pan do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu z prośbą o zajęcie stanowiska, co do możliwości zaliczania przez Pana do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od posiadanego przez Pana budynku, będącego środkiem trwałym. Istotą Pana problemu jest to, że posiadany budynek przeznacza Pan na wynajem, przy czym nie zawsze wszystkie pomieszczenia są wynajęte z p ...

Jaki podatek musielibyśmy zapłacić z żoną przy sprzedaży w 2004 r. nieruchomości, której jesteśmy współwłaścicielami, obejmującej działkę gruntu zakupioną w 1989 r. i wybudowany na niej pawilon handlowy, wykorzystywanej dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej i częściowo oddanej w najem ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 09.02.2004 r., uzupełnione w dniu 26.02.2004 r., w sprawie opodatkowania dochodu uzyskanego w 2004 r. ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej i oddanej w najem, po stwierdzeniu, że zapytanie dotyczy indywidualnej sprawy podatnika, w której nie jest prowadzone postępo ...

Spółka jawna zamierza wydzierżawić grunt i wybudować na nim budynek handlowy. Czy może zastosować indywidualną stawkę amortyzacji w wysokości 10%, przyjmując, że jest to inwestycja w obcym środku trwałym ?

Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w indywidualn ...

Czy będąc płatnikiem podatku VAT od miesiąca września 2003 r. można wystawiać noty obciążeniowe na współużytkownika budynku ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.12.2003 (bez numeru, data wpływu do Urzędu 05.01.2004), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 37, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: W piśmie z dnia 31.12.2003 Jednostka informuje, iż użytkownikami budynku przy Al. Piłsudskiego Nr (...) w Ł., zgodnie z decyzją Urzędu R ...

Jakę stawkę podatku należy zastosować do działalności polegającej na sprzedaży oraz montażu foteli w budynkach nauki, oświaty i wychowania oraz kultury i sztuki?

Podatnik wskazał we wniosku, że prowadzi działalność polegającą na sprzedaży i montażu foteli w budynkach nauki, oświaty i wychowania oraz budynkach kultury i sztuki (teatry, kina, itp.), które zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych zaklasyfikowane są odpowiednio do grupowań PKOB 1263 i PKOB 1261. Zgodnie z § 66 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sp ...

Opodatkowanie podatkiem VAT w 2003 r. usług administrowania budynkami mieszkalnymi na zlecenie

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 10.07.2003 r. informuje, że administrowanie nieruchomościami niemieszkalnymi podlega zwolnieniu z podatku od towarów usług. Przedstawiony stan faktyczny: Spółka świadczy usługi administrowania budynkami ...

Czy czynność polegająca na przeniesieniu prawa użytkowania wieczystego działki oraz prawa własności budynku wzniesionego w 1965 r. na gminę w trybie art. 66 ordynacji podatkowej w oparciu o art. 2 ust. 3b w związku z art. 4 pkt 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 7 ust. 2e i art. 4 pkt 7 lit. a ustawy VAT jest zwolniona od opodatkowania podakiem od towarów i usług?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 13.11.2003 r. (datowane 27.10.2003 r.) w zakresie podatku od towarów i usług w przypadku przeniesienia prawa wieczystego użytkowania działki oraz prawa własności budynku w zamian za zaległości podatnika wobec gminy, Urząd Skarbowy w Dębicy informuje: ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 13.11.2003 r. (znak: N/30/2003) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej stawki podatku VAT w 2003 r. na wykonanie dostawę i montaż regałów jezdnych w budynku dydaktycznym W. w P., Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatk ...

Czy odpłatne zbycie nieruchomości (wybudowanie lokali mieszkalnych) przez osoby fizyczne winno być opodatkowane podatkiem VAT według stawki 7% oraz czy sprzedaż garaży (lokale użytkowe) winno być opodatkowane stawką 22% ?

W odpowiedzi na pismo Państwa Iwony i Marka M. z dnia 14.08.2003 r. przesłane pismem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna Nr I-413/1007/2003 z dnia 20.08.2003 r. (data wpływu 22.08.2003 r.) w zakresie podatku od towarów i usług w sprawie czy odpłatne zbycie nieruchomości (wybudowane lokale mieszkalne) przez osoby fizyczne Iwonę i Marka Mirek winno być opodatkowane podatkiem VAT wedłu ...

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje na usługi remontowe ?

Naczelnik Urządu Skarbowego Łódź-Polesie w związku z żądaniem udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartym w piśmie strony z dnia 14.01.2004r., na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: Na podstawie złożonego wniosku ustalono, że wnosi Pan o podanie aktualnie ob ...

Generowanie strony w 5 ms