Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: upust

Czy można dokonać sprzedaży centrali telefonicznej za symboliczną złotówkę po zakończeniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych ?

W dniu 22.03.2006r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek Spółki z o.o. X uzupełniony pismem z dnia 10.05.2006r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) dotyczący ustalenia: - czy można dokonać sprzedaży centrali telefonicznej za symboliczną złotówkę po zakończeniu umowy o świadczenie usług telekomunik ...

Czy nie umorzona wartość centrali telefonicznej jest kosztem uzyskania przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście, działając na podstawie: art. 14 a § 1 i 4 oraz art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 12 ust. 3, art. 15 ust. 1 i 6 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dni ...

Czy otrzymane od dostawcy towarów upusty o charakterze "stock protection" oraz upusty polegające na wypłacie Stronie określonej kwoty za każdy sprzedany w danym miesiącu egzemplarz konkretnego typu maszyny wlicza się do obrotu?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Strona otrzymuje od dostawcy towarów z Niemiec noty uznaniowe będące wsparciem finansowym tj. 1. upusty o charakterze "stock protection" polegające na obniże ...

Czy otrzymywane od dostawcy towarów dopłaty na pokrycie kosztów oraz upusty polegające na wypłacie Stronie określonej kwoty o charakterze kompensaty, nie związane z konkretną dostawą towarów, wynikające z ogólnej polityki cenowej dostawcy wlicza się do obrotu?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Strona otrzymuje od dostawcy towarów z Niemiec noty uznaniowe będące wsparciem finansowym przeznaczonym na: 1. dopłaty celowe na pokrycie części poniesion ...

Spółka zwraca się z zapytaniem dotyczącym zasad dokumentacji otrzymywanych od kontrahentów zwrotów upustów cenowych.

POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem Spółki z dnia 19.09.2005 r. - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) w zakresie podatku od towarów i u ...

Czy symboliczna kwota 1 zł będzie stanowić podstawę opodatkowania VAT z tytułu sprzedaży pakietu startowego.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym dnia 30 czerwca ...

Czy Spółka może pomniejszać podatek VAT należny i naliczony z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów o uzyskany rabat bez dokumentu potwierdzającego uznanie rabatu ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki znak: GKK/11840/2006 z dnia 26.10.2006 r. (data wpływu do Urzędu 31.10.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa ...

Czy zgodnie z art. 9b ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonując potrąceń przy przelewach – realizując płatności wobec dostawcy w wysokości zmniejszonej od zobowiązania pierwotnego - należy w dniu dokonania tych kompensat rozpoznawać dodatnie lub ujemne podatkowe różnice kursowe od kompensowanych zobowiązań i należności i wliczać tak powstałe różnice kursowe do przychodów lub kosztów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 7 lutego 2007 r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 7 lutego 2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatk ...


Zasady rozliczenia podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) w sytuacji uzyskania upustu potrasakcyjnego, udokumentowanego przez kontrahenta fakturą korygującą.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 18.04.2005 r. znak: IUS-II/443/7/05/4 w sprawie interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdzając, iż ...

Generowanie strony w 35 ms