Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: marża bankowa

Czy poniesiona w 2005 r., na rzecz banku opłata z tytułu marży bankowej od nie wykupionych a zamówionych wcześniej walut obcych po umówionym kursie stanowi koszt uzyskania przychodu?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Czy wprowadzenie do umowy kredytowej zawartej pomiędzy Spółką a bankiem, będącym udziałowcem Spółki możliwości obniżenia marży od obsługi kredytowej nie spowoduje objęcia płaconych przez Spółkę odsetek zakresem stosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.02.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 13.02.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy wprowadzenie do umowy kredytowej zawartej pomiędzy ...

Generowanie strony w 4 ms