Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odstąpienie od wymiaru kary

Czy poniesiona w 2005 r., na rzecz banku opłata z tytułu marży bankowej od nie wykupionych a zamówionych wcześniej walut obcych po umówionym kursie stanowi koszt uzyskania przychodu?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Generowanie strony w 27 ms