Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi w zakresie wywozu śmieci

W związku ze zmianą umowy w zakresie terminu płatności za świadczone usługi, powstała wątpliwość w jakiej deklaracji VAT-7 należy rozliczyć faktury VAT dokumentujące usługi wywozu śmieci

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia .... o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie rozliczenia w deklaracji VAT-7 faktur VAT dokumentujących świadczenie usług wywozu śmieci, stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest pra ...

W jakim terminie należy wystawić fakturę VAT w przypadku świadczenia usług wywozu śmieci?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia .... o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie terminu wystawiania faktur VAT w przypadku świadczenia usług wywozu śmieci, stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odnie ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi usuwania śmieci z lasu?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie uznaje stanowisko Podatnika wyrażone we wniosku datowanym na dzień 09.08.2006r. (data wpływu do tut. organu 09.08.2006r.), za prawidłowe. W dniu 09.08.2006 roku do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczytnie wpły ...

Stawka podatku na usługi odbioru oraz gospodarczego zagospodarowania odpadów przemysłowych.

Postanowienie Na podstawie art.216, art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. nr 8 poz. 60 z 2005r. z późn.zm) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 28.08.2006r. wpłynął Pana wniosek o udzielenie ...

Jednostka zwraca się o udzielenie informacji dotyczącej wysokości stawek podatku od towarów i usług dla wymienionych we wniosku usług (m.in. oczyszczanie nawierzchni ulic, wywóz śmieci, malowanie koszy).

Działając na podstawie: - art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 8 ust. 3, art. 41 ust. 1, art.41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.01.2007 roku (uzupełnionego pisma ...

Czy likwidacja dzikiego składowiska śmieci podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 7 %?

W dniu 15 marca 2007r. Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy likwidacja dzikiego składowiska śmieci podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg. stawki 7%. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik złożył ofertę w ramach zamówienia publicznego, które obejmuje likwidację dzikiego składowania śmieci znajdującego się na terenie miejscowości Żylice w gminie Rawicz ...

Czy przychody zrealizowane za usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów, wykonane faktycznie w grudniu 2006 r., a wykazane na fakturze VAT z datą wystawienia w styczniu 2007 r., należy rozliczyć zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r. - zgodnie z art. 12 ust. 3d pkt 3, tj. wg terminów płatności wynikających z tych faktur?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...


Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 7% stawki VAT przy świadczeniu przedmiotowych usług oraz opodatkowania sprzedaży odzyskiwanego srebra i asortymentowo wyselekcjonowanych. odpadów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze dokumentującej nabycie śmieciarki związanej z realizacją zadań własnych w zakresie wywozu nieczystości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 14 ms