Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: koszty stałe

Czy Podatnik rozliczając podatek dochodowy za marzec 2005 r. może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne naliczane za okres, w którym przebywał na zwolnieniu lekarskim?

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po dokonaniu weryfikacji wydanego na wniosek ... postanowienia Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 7 czerwca 2005r. Nr DF/415-444/05/FD zawierającego pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie rozliczenia poda ...

Czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, moment potrącenia kosztów stałych wytworzenia energii, następuje w chwili ich poniesienia oraz, czy zasadne jest potrącanie kosztów zmiennych w określonym miesiącu w takiej proporcji, w jakiej pozostają przychody podatkowe danego miesiąca, do wartości sprzedaży ogółem w rozumieniu prawa bilansowego?

Postanowienie Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki dotyczące stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych opisane w piśmie z dnia 18 maja 2006 r. jest prawidłowe. Uzasadnienie Pismem z ...


Przedmiotowym wnioskiem Spółka zwróciła się o potwierdzenie jej stanowiska, iż ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów 2006 r. wypłaconych w 2006 r. wynagrodzeń oraz zapłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek w części finansowanej przez płatnika, w przypadku gdy przychód podatkowy z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez pracowników w 2006 r. powstanie w 2007 r.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Warszawie – biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanaw ...

Czy w roku podatkowym trwającym w okresie od dnia 1 października 2007 r. do dnia 30 września 2008 r. oraz w następnych latach podatkowych, pomimo faktycznego nieprowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, Spółka ma prawo zaliczyć stałe wydatki miesięczne związane z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa do kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyre ...

Czy w roku podatkowym 2008 oraz w następnych latach podatkowych, pomimo nieprowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, opisane powyżej stałe wydatki miesięczne związane z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, które to wydatki będą w przyszłości częściowo finansowane z darowizn uzyskiwanych od wspólników, Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpowiednio w roku podatkowym 2008 oraz w następnych latach podatkowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Czy opłaty leasingowe pomimo zaprzestania przez Spółkę produkcji stanowią dla Niej koszty uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy wszystkie wymienione powyżej koszty przy założeniu, że ich wydatkowanie było konieczne dla utrzymania zakładu są kosztami poniesionymi w celu zabezpieczenia źródła przychodów i pomimo braku produkcji oraz bezpośredniego związku z osiąganymi przychodami stanowią koszt uzyskania przychodu. Przykładem są ponoszone koszty wynagrodzeń pracowników produkcyjnych, które Spółka musiała wypłacać w związku z brakiem możliwości dokonywania zwolnień z pracy, zgodnie z zawartym wcześniej układem zbiorowym pracy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Min ...

Czy czynsz oraz opłaty eksploatacyjne, które podatnik uiszcza od daty faktycznego zaprzestania wykorzystywania wynajmowanych lokali do prowadzonej działalności gospodarczej do końca trwania umów najmu, stanowić będą koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2009 oraz w 2010?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Generowanie strony w 25 ms