Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wynajem

Koszty uzyskania przychodów

W dniu 7 lutego 2003 r. zwrócił się Pan do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu z prośbą o zajęcie stanowiska, co do możliwości zaliczania przez Pana do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od posiadanego przez Pana budynku, będącego środkiem trwałym. Istotą Pana problemu jest to, że posiadany budynek przeznacza Pan na wynajem, przy czym nie zawsze wszystkie pomieszczenia są wynajęte z p ...

Zryczałtowany podatek dochodowy

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w związku z zapytaniem z dnia 06.03.2003 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu najmu uprzejmie wyjaśnia. Stosownie do art. 2 ust. 1a oraz art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodo ...

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 10.04.2003 r. (wpłynęło 15.04.2003 r.), znak: OSzP.III.0717/42/4/2003 dotyczące wynajmu obiektów przez Samorządowe Szkoły i Przedszkola Miasta i Gminy Chmielnik na cele sportowo-rekreacyjne, infor ...

Zryczałtowany podatek dochodowy

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.04.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2003 r. w myśl art. 6 ust. 1a ustawy z 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r. Nr 144, poz. 930 ze zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlega ...

Stawki ryczałtu

Urząd Skarbowy w Pińczowie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2003 uzupełnione w dniu 29.04.2003 w sprawie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania się do kierowania pojazdem powyżej 3,5 tony zgodnie ze zlecen ...

Przychody z działalności gospodarczej

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 15 maja 2003 r. dot. formy opodatkowania przychodów z najmu części budynku, zakup, którego stanowił podstawę do ulgi mieszkaniowej oraz możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku VAT, Urząd Skarbowy w Sandomierzu działając na podstawie art. 14 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: I. Pani przek ...

Zwolnienia przedmiotowe

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem z dnia 18 czerwca 2003 r. Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kam. przedstawia swoje stanowisko w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu najmu części budynku. Na podstawie przepisów art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła K ...

Katalog źrodeł przychodów

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.03.2003 r. (uzupełnione dn. 24.03.2003 r.), skierowane do Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam., w sprawie opodatkowania dochodów z tytułu najmu placu, na którym garażowany jest samochód służbowy. Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kam., na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi wyjaśnia, iż ...

Dotyczy dochodu uzyskiwanego z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób.

Na podstawie przepisów art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem Podatnika z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku doc ...

Osiąga Pani przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej samodzielnie oraz w spółce cywilnej, polegającej na prowadzeniu apteki. W odniesieniu do dochodów z ww. działalności gospodarczej, na rok 2004 wybrała Pani 19-procentowy podatek liniowy. Jednocześnie uzyskuje Pani przychody z najmu lokalu, w którym działalność prowadzi spółka której jest Pani wspólnikiem i dla tych z kolei przychodów wybrała Pani w 2004r. opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wątpliwości Pani budzi prawidłowość ww. wyborów.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.), w odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 16.01.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie uprzejmie wyjaśnia: Uchwalona w dniu 12 listopada 2003r. ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956), wprowadza z dniem ...

Generowanie strony w 5 ms