Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: FIFO

Czy w przypadku gdy Spółka nabyła świadectwa pochodzenia po różnych cenach, prawidłowe jest stosowanie metody rozchodu FIFO do określenia wartości kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia świadectw pochodzenia?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 i 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 06 stycznia 2006 r. (data otrzymania 06 stycznia 2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w przedmiocie: stosowani ...

Ustalenie dochodu metodą FIFO w związku ze sprzedażą akcji.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach po rozpatrzeniu złożonego dnia 24.05.2006 r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w ...

Czy zasadę FIFO należy stosować przy odpłatnym zbyciu akcji celem umorzenia?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jest podmiotem pośredniczącym w transakcjach których celem jest odpłatne zbycie akcji celem umorzenia. W większości przypadków, spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ogłaszają wezwanie, a następnie skupują akcje od klientów Spółki celem ich umorzenia. Transakcje te odbywają się za pośrednictwem Spółki. Ponadto za jej po ...

Czy wobec przyporządkowania spłat dokonywanych w EUR metodą FIFO transzom kredytu udostępnionym w PLN, spłaty takie powodują powstanie różnic kursowych, korygujących koszty uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w odpowiedzi na pismo w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu różnic kursowych powstałych w wyniku przyporządkowania spłat kredytu dokonywanych w EUR meto ...

Czy w przypadku spłaty kwot głównych pożyczek, zaciągniętych w latach 1996–1999 przez spółki, których następcą prawnym jest Wnioskodawca, dochodzi do realizacji różnic kursowych z art. 15a ust. 2 pkt 5 w związku z art. 15a ust. 9 oraz art. 15a ust. 3 pkt 5 w związku z art. 15a ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które w związku z art. 15a ust. 4 tej ustawy kalkulowane będą odpowiednio, jako: 1) w zakresie głównych kwot pożyczek - różnica między wartością pożyczki w USD z dnia jej otrzymania, przeliczoną wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania pożyczki, a wartością pożyczki w USD z dnia jej spłaty, przeliczoną wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień jej spłaty (a w przypadku, gdy spłata nastąpi przy użyciu walut zakupionych tego samego dnia - z zastosowaniem faktycznego kursu waluty); 2) w zakresie tej części spłacanych kwot głównych pożyczek, która wynika z dokonanej w 1999 r. kapitalizacji odsetek do kwoty głównej pożyczek - różnica pomiędzy wartością pożyczki w USD z dnia kapitalizacji odsetek, przeliczoną wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień kapitalizacji, wartością pożyczki w USD z dnia jej spłaty, przeliczoną według średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień spłaty pożyczki (a w przypadku, gdy spłata nastąpi przy użyciu walut zakupionych tego samego dnia - z zastosowaniem faktycznego kursu waluty)? Czy tak skalkulowane różnice zgodnie z art. 15a ust. 1 zwiększają przychody podatkowe lub koszty uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Czy metoda FIFO, określona w przepisach art. 30a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), ma zastosowanie przy ustalaniu dochodu z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (art. 24 ust. 15 ww. ustawy)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Czy w związku z wyborem dla celów podatkowych bilansowej metody ustalania różnic kursowych Spółka może stosować metodę FIFO do ewidencjonowania rozchodu walut z własnego rachunku walutowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra ...

Zbycie papierów wartościowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Fi ...

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowych różnic kursowych od środków pieniężnych w walucie obcej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowych różnic kursowych od środków pieniężnych w walucie obcej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 223 ms